Nowelizacja w założeniu ma przede wszystkim wdrożyć wiele unijnych dyrektyw obejmujących głównie kwestie transgranicznych przekształceń, połączeń i podziałów spółek. Ich implementacja powinna zakończyć się najpóźniej do końca stycznia oraz sierpnia 2023 r. Jednym z głównych założeń nowelizacji ma być ułatwienie spółkom prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej – poprzez stworzenie odpowiednich przepisów, które uregulują jednolicie zasady transgranicznych przekształceń. Nowe regulacje mają również zapewnić odpowiednią ochronę podmiotom, które mogłyby ucierpieć w wyniku tego typu działań.
Projekt przewiduje przyznanie wielu uprawnień m.in. wierzycielom. Zyskają oni możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń czy składania uwag do planu przeprowadzenia operacji transgranicznej. Dodatkowo będą mieli prawo do wszczęcia postępowania przeciwko przekształconej spółce także w państwie członkowskim siedziby tej spółki, jednak tylko w ciągu dwóch lat od momentu przekształcenia. Dodatkową ochronę zyskają też wspólnicy mniejszościowi, akcjonariusze akcji niemych oraz ci wspólnicy, którzy bezprawnie nie zostaliby dopuszczeni do udziału w zgromadzeniu wspólników czy walnym zgromadzeniu. W odrębnej ustawie uregulowane zostaną także dodatkowe prawa pracowników biorących udział w procesie przekształcenia. Przepisy nowelizacji mają też przewidywać takie regulacje, które zapobiegną przekształceniom dokonywanym w celu obejścia prawa lub prowadzącym do jego nadużywania.