Obecnie w postępowaniach sądowoadministracyjnych pisma – zgodnie z art. 69 p.p.s.a – doręcza się adresatowi (stronie, uczestnikowi postępowania, pełnomocnikowi, kuratorowi, przedstawicielowi ustawowemu czy innej osobie upoważnionej do odbioru korespondencji) bezpośrednio do rąk własnych w mieszkaniu, miejscu pracy lub tam, gdzie się go zastanie.
Wskazana przez ustawodawcę kolejność miejsc nie jest przypadkowa. Doręczenia są dokonywane przede wszystkim w mieszkaniu. W jednym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli są trudności z doręczeniem w miejscu zamieszkania, dokonuje się go w miejscu pracy. O wskazaniu miejsca doręczenia tzw. właściwego decyduje sąd, umieszczając na piśmie odpowiednie informacje. Doręczyciel nie ma obowiązku poszukiwania miejsca pracy adresata, jeżeli nie jest ono wskazane przez sąd.