Jak podkreśla resort, celem nowej instytucji jest przede wszystkim przyspieszenie uzyskania pierwszych alimentów na rzecz małoletniego. Pomóc ma w tym maksymalne uproszczenie całej procedury, składanego pozwu, postępowania dowodowego oraz znane z góry wysokości stawek. Decyzja o przyznaniu świadczenia zapadnie na posiedzeniu niejawnym, po 14 dniach od wpływu pozwu. W łatwiejszym egzekwowaniu alimentów ma pomóc nakaz zapłaty, który po zakończeniu postępowania otrzyma osoba uprawniona. Z kolei wysokość świadczeń będzie co roku aktualizowana automatycznie, zgodnie z aktualną stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę. MS zauważa również, że nawet po wprowadzeniu alimentów natychmiastowych przedstawicielowi ustawowemu dziecka zostanie pozostawiona możliwość wyboru. Będzie on mógł skorzystać albo z nowej instytucji, albo z normalnego trybu ubiegania się o alimenty w postępowaniu sądowym.
‒ To uprawniony będzie decydował, który sposób uzyskania świadczenia będzie dla niego bardziej korzystny. Każde z tych świadczeń w przyszłości może być zmienione, np. gdy kwota świadczenia natychmiastowego stanie się niewystarczająca, poprzez wniesienie pozwu na podstawie art. 138 k.r.i.o. ‒ wyjaśnia resort.