Trybunał Sprawiedliwości UE sprecyzował reguły ubiegania się o odszkodowania na podstawie rozporządzenia nr 261/2004 ustanawiającego zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Wyrok zapadł na kanwie sześciu różnych spraw dotyczących odszkodowań za przyspieszone loty toczących się przez Sądem Okręgowym w Korneuburgu w Austrii i niemieckim sądem krajowym w Duesseldorfie między pasażerami a liniami lotniczymi. Sądy pytające wystąpiły do TSUE o dookreślenie warunków, na jakich klientom linii lotniczych przysługują odszkodowania.
TSUE sprecyzował, że lot należy uznać za odwołany, gdy przewoźnik przyspiesza go o ponad godzinę. Zdaniem trybunału w przypadku odwołania lotu wraz z ofertą zmiany planu podróży każde przyspieszenie wynoszące godzinę lub mniej w stosunku do pierwotnie przewidzianego lotu może prowadzić do zwolnienia przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania pasażerowi. W przypadku zmiany czasu odlotu o więcej niż godzinę takie przyspieszenie należy uznać za znaczne, bo powoduje duże utrudnienia dla pasażerów, łącznie z tym, że mogą oni nie być w stanie stawić się na lot.
W przypadku znacznego przyspieszenia przewoźnik musi wypłacić pełne kwoty odszkodowań i nie może obniżyć ich o 50 proc., nawet gdy zaproponuje pasażerowi zmianę planu podróży umożliwiającą mu dotarcie do miejsca docelowego bez opóźnienia. Do uzyskania odszkodowania nie jest niezbędny bilet. Wystarczy, że pasażer dysponuje potwierdzoną rezerwacją, dostarczoną mu np. przez biuro podróży, która zawiera przyrzeczenie przewozu określonym lotem, ze wskazanym czasem odlotu i przylotu oraz numerem lotu.
TSUE uznał również, że nie jest istotne, czy organizator wycieczek otrzymał od danego przewoźnika potwierdzenie czasu odlotu i przylotu. Nie można bowiem wymagać od pasażera, aby uzyskał informacje dotyczące stosunków między organizatorem wycieczek a przewoźnikiem. Trybunał zaznaczył jednocześnie, że gdyby przewoźnik lotniczy był zobowiązany do wypłaty odszkodowania z powodu zachowania organizatora wycieczki, może od niego dochodzić roszczenia regresowego.
W przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lotu linia lotnicza ma obowiązek poinformowania pasażera o dokładnej nazwie i adresie przedsiębiorstwa, od którego może on dochodzić odszkodowania, oraz wskazania dokumentów, które powinien dołączyć do swojego żądania. Przewoźnik nie jest tylko zobowiązany do poinformowania pasażera o dokładnej kwocie odszkodowania, które ten pasażer może ewentualnie uzyskać.

orzecznictwo

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 grudnia 2021 r. w sprawach połączonych C-146/20, C-188/20, C-196/20 i C-270/20, Azurair i in., w sprawie C-263/20 Airhelp oraz w sprawie C-395/20 Corendon/Airlines www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia