W końcu października Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) podejmie decyzję dotyczącą dalszego udziału Krajowej Rady Sądownictwa w tym stowarzyszeniu. Zgromadzenie ogólne ENCJ na nadzwyczajnym posiedzeniu ma głosować nad wykluczeniem KRS z europejskiej sieci rad.

Jak poinformowano na stronie internetowej ENCJ, posiedzenie zgromadzenia ogólnego w tej sprawie odbędzie się 28 i 29 października w Wilnie. "Decyzją zarządu, ENCJ zwołuje nadzwyczajne zgromadzenie ogólne na 28-29 października 2021 r. w Wilnie w celu głosowania nad wykluczeniem Krajowej Rady Sądownictwa ze stowarzyszenia" - czytamy w komunikacie.

Wniosek o usunięcie polskiej KRS z organizacji złożył w maju ubiegłego roku zarząd ENCJ. Jak argumentowano wtedy, KRS rażąco narusza zasady europejskiej sieci rad dotyczące ochrony niezależności sądownictwa, obrony wymiaru sprawiedliwości, a także poszczególnych sędziów. W efekcie zaproponowano zgromadzeniu ogólnemu ENCJ wydalenie KRS z szeregów organizacji.

Europejska sieć rad już we wrześniu 2018 r. zdecydowała o zawieszeniu KRS w prawach członka; w ocenie tej organizacji polska Rada "nie spełnia wymogów ENCJ dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej". ENCJ zapowiedziała wtedy, że będzie monitorować działania KRS.

Jak wskazano w informacji na stronie ENCJ, zarząd tej organizacji uważnie śledził rozwój sytuacji związanej z polską Radą i nie odnotował poprawy w wypełnianiu przez KRS obowiązków gwarantujących niezależności sądownictwa.

Europejska sieć rad w ostatnim komunikacie przypomniała też, że celem stowarzyszenia jest poprawa współpracy i dobrego zrozumienia między radami sądownictwa oraz członkami wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich UE. "Cel ten niesie ze sobą współodpowiedzialność za utrzymanie fundamentów naszego wspólnego europejskiego porządku prawnego, w szczególności rządów prawa i niezawisłości sądownictwa" - wskazała europejska sieć.

Z kolei KRS w stanowisku przesłanym w ubiegłym roku do ENCJ zapewniła, że działa w sposób jawny i transparentny. Zdaniem polskiej Rady stawiane jej przez europejską organizację zarzuty braku niezależności od władzy wykonawczej są ogólnikowe i niepodparte konkretnymi przykładami.

Wcześniej KRS przyjęła stanowisko, w którym poinformowała, że nie jest dłużej zainteresowana członkostwem w ENCJ, jeżeli organizacja ta uważa, iż dozwolone jest kwestionowanie umocowania prezydenta i KRS do powoływania sędziów w Polsce.

Zgodnie z przepisami o wykluczeniu członka ENCJ decyduje zgromadzenie ogólne większością trzech czwartych głosów obecnych na posiedzeniu.