Termin kolejnego zgromadzenia wyznaczono na 16 września, ale podczas tej „dogrywki” wymagana będzie obecność już nie dwóch trzecich, a tylko połowy składu izby.
Kadencja poprzedniego prezesa IC, Dariusza Zawistowskiego, upłynęła 30 sierpnia br. Wcześniej jednak – w czerwcu – sędziowie podjęli uchwałę o odroczeniu zgromadzenia wyborczego do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej trzech spraw dotyczącym m.in. statusu sędziów SN powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. W jednej z nich orzeczenie TSUE już zapadło, a odpowiedź na dwa pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego jest kwestią najbliższych tygodni.
Podczas wczorajszego zgromadzenia tzw. starzy sędziowie w podnoszonych zarzutach starali się wykazać, że skoro posiedzenie jest odroczone, to nie można zwołać kolejnego zgromadzenia. Małgorzata Manowska, I prezes SN, decyzją prezydenta Andrzeja Dudy pełniąca również teraz obowiązki prezesa Izby Cywilnej, argumentowała, że poprzednie zgromadzenie zostało zwołane w innych okolicznościach, a więc przed upływem kadencji poprzedniego prezesa. A po jej upływie doszło do dyskontynuacji.
„Starzy” sędziowie nie zgadzali się z takim stanowiskiem i złożyli wniosek o odroczenie wczorajszego zgromadzenia. Wniosek ten nie został jednak poddany pod głosowanie. W reakcji na to „starzy” sędziowie złożyli oświadczenie, że w tych okolicznościach nie mogą brać udziału w dalszej części zgromadzenia, ponieważ w ich ocenie było ono przeprowadzane z naruszeniem prawa.
Po opuszczeniu sali przez 13 z 23 obecnych początkowo sędziów (w całej izbie orzeka w sumie 26 osób, trzy z nich nie brały udziału w posiedzeniu) doszło do zerwania kworum, które w pierwszym podejściu do wyłonienia kandydatów określone jest na dwie trzecie członków zgromadzenia.
– Z tego powodu I prezes Sądu Najwyższego wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej na 16 września 2021 r., na którym dla dokonania wyboru kandydatów wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zgromadzenia – informuje biuro prasowe Sądu Najwyższego. – Gdyby i w tym posiedzeniu nie wzięła udziału wymagana liczba sędziów, ustawa przewiduje, że wybór może zostać dokonany na kolejnym posiedzeniu w obecności co najmniej jednej trzeciej członków zgromadzenia – dodają przedstawiciele SN.
Oprócz tego SN informuje, że art. 13a par. 2 w zw. z art. 15 par. 3 ustawy o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 154) zobowiązuje osobę, której prezydent powierzył tymczasowe kierowanie pracami Izby Cywilnej SN, do zwołania w terminie tygodnia od dnia powierzenia obowiązków zgromadzenia sędziów izby w celu wyboru kandydatów na stanowisko prezesa izby.
„Obowiązek ten wynika wprost z ustawy, której nie mogą uchylić poglądy poszczególnych sędziów Sądu Najwyższego, nawet jeżeli znalazły wyraz we wcześniej podjętych uchwałach. Tymczasowe powierzenie obowiązków prezesa Izby Cywilnej nie uchybia przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa konieczności wyboru kandydatów na prezesa izby celem powołania go przez Prezydenta RP” – czytamy w komunikacie Sądu Najwyższego.