O zmiany wysokości stawek za sprawy prowadzone przez adwokatów z urzędu - zaapelował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati w piśmie do ministra sprawiedliwości. Podkreślił, że obecne wynagrodzenia często nie pokrywają nawet kosztów dojazdu na rozprawę.

Jak wskazał mec. Rosati, nakład pracy adwokatów udzielających pomocy prawnej z urzędu jest niewspółmierny z otrzymywanym wynagrodzeniem. "Niestety w przeważającej ilości spraw z urzędu adwokat otrzymuje wynagrodzenie poniżej rzeczywistych i poniesionych kosztów prowadzenia sprawy. Stan taki trwa od kilku lat. (...) Stawki te od lat pozostają na rażąco niskim poziomie, często niegwarantującym nawet zwrotu kosztów dojazdów na rozprawy" - oświadczył szef adwokatury w piśmie do ministra sprawiedliwości.

Prezes NRA wskazał, że w większości spraw prowadzonych z urzędu w przeliczeniu na godzinę pracy adwokaci otrzymują od Skarbu Państwa wynagrodzenie niższe od minimalnej stawki godzinowej. Podał, że za reprezentację w całym postępowaniu w sprawie o przysposobienie przewidziana stawka, którą otrzyma adwokat, to 180 zł.

"W sprawie o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka ‒ 120 zł; w sprawie o alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka ‒ 60 zł; w sprawie o rozgraniczenie ‒ 360 zł; w sprawie o naruszenie posiadania ‒ 160 zł; w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego ‒ 120 zł; w sprawie o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich ‒ 360 zł; w sprawie o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania ‒ 120 zł; w sprawie o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy ‒ 90 zł; w sprawie o ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty ‒ 120 zł; w sprawie karnej objętej dochodzeniem ‒ 180 zł, a śledztwem ‒ 300 zł" - wyliczył prezes NRA.

Zwrócił przy tym uwagę na argumentację zawartą w uzasadnieniu nowelizacji ustawy o podwyżkach wynagrodzeń dla zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w której wskazano, zasady wynagradzania tych osób od lat nie uległy zmianie, a w obecnej rzeczywistości ekonomicznej istnieje "potrzeba dokonania urealnienia wartości świadczeń".

Zdaniem prezesa NRA, ta argumentacja pozwala domniemywać, że konieczne jest także przyjrzenie się wysokości stawek dla adwokatów z urzędu. Mec. Rosati zwrócił się też do ministra sprawiedliwości "o pilne zorganizowanie spotkania w celu wypracowania wspólnie ze środowiskiem Adwokatury Polskiej propozycji zmian i przygotowania nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, która urealni wysokość stawek adekwatnie do aktualnych warunków ekonomicznych świadczenia pomocy prawnej z urzędu".