Obowiązujące rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 683) określa w par. 36, że wsparcie może być udzielane m.in. poprzez finansowanie robót budowlanych (w tym przygotowania do ich rozpoczęcia). A to oznacza, że podmiot ubiegający się o środki z funduszu musi mieć prawa do gruntu.

„W szeregu przypadków uniemożliwia to w praktyce uzyskanie finansowania inwestycji przez podmioty nieposiadające majątku wystarczającego do nabycia nieruchomości, względnie nieposiadające potencjału finansowego pozwalającego powiększyć teren przyszłej inwestycji” – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji rozporządzenia, który właśnie został skierowany do konsultacji.
Jak argumentuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w konsekwencji w sposób sztuczny i krzywdzący może ograniczać to krąg beneficjentów z uwagi na kryterium majątkowe.
Wedle uzasadnienia celem zmiany jest konieczność „kompleksowego podejścia do aspektów związanych z finansowaniem robót budowlanych”. Z projektowanego brzmienia par. 36 pkt 18 wcale nie wynika jednak, że możliwe będzie wykorzystanie środków z funduszu na zakup nieruchomości w celu przeprowadzenia robót budowlanych, tylko zakup nieruchomości w ogóle (np. w postaci budynku lub lokalu).
Taka zmiana sama w sobie nie byłaby niepokojąca, gdyby nie to, że od kilku lat działanie Funduszu Sprawiedliwości budzi wiele zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli. Chodzi m.in. o nieprzejrzysty sposób przyznawania środków na pomoc ofiarom przestępstw także podmiotom, które nie mają w tym aspekcie żadnego doświadczenia.
Tymczasem, jak przewiduje projekt rozporządzenia, resort sprawiedliwości zamierza zwiększyć limit kosztów obsługi funduszu z 2,5 do 7 proc. Jak przekonuje MS, wynika to z „konieczności zmian organizacyjnych podyktowanych zaleceniami NIK, m.in. dotyczącymi wdrożeniem adekwatnych struktur organizacyjnych pozwalających ministrowi sprawiedliwości na sprawowanie skutecznego nadzoru nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych przekazywanych z Funduszu Sprawiedliwości”.
Projekt nowelizacji określa też tryb przyznawania dotacji na wnioski złożone poza naborem. Proponuje się zwiększyć z 30 do 60 dni czas na weryfikację złożonych ofert. Oprócz tego w planie finansowym FS pieniądze na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy mają być wyodrębnioną pozycją.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji