Przypomnijmy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w zeszłym tygodniu dwa orzeczenia odnoszące się do ID SN. Najpierw nakazał w drodze środka tymczasowego natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów krajowych dotyczących uprawnień ID SN. Dzień później zaś orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej. I prezes SN uznała jednak, że ID SN powinna pracować normalnie. Powołała się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą traktatowych przepisów w zakresie, w jakim pozwalają zarządzić środki tymczasowe dotyczące funkcjonowania sądownictwa w Polsce.
Wczoraj do tych rozstrzygnięć TSUE odniosła się NRA. W podjętej na nadzwyczajnym posiedzeniu uchwale rada zaapelowała o „pełne, prawidłowe i niezwłoczne wykonanie wyżej wskazanych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a przede wszystkim o podjęcie, przy jak najszerszym udziale środowisk prawniczych, prac legislacyjnych w celu dostosowania polskich przepisów dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości do wymogów Konstytucji i wiążącego Polskę prawa europejskiego oraz zapewnienia obywatelowi skutecznej ochrony prawnej, jak też realizacji prawa do sądu przed niezależnym sądem i niezawisłym sędzią”.