Efektem jest np. zmiana art. 165 par. 2 k.p.c., która pozwoli nadawać pisma sądowe (ze skutkiem zachowania terminu) w polskich placówkach wszystkich operatorów pocztowych, a nie tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego. Zmiana przepisów jest pokłosiem wyroku w sprawie C-545/17.
Z kolei z serii wyroków TSUE dotyczących naruszenia dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (m.in. Profi Credit Polska) wynika konieczność dostosowania przepisów postępowania nakazowego na podstawie weksli. W efekcie zgodnie z projektowanym art. 485 par. 2 k.p.c. powód będzie zobowiązany do dołączenia do pozwu umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem (wraz z załącznikami), jeżeli dłużnikiem jest konsument.