Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek. Jedna z nich zakłada, że licytacje elektroniczne powinny być wyznaczane przez komornika w taki sposób, by zarówno termin rozpoczęcia jak i zakończenia przetargu przypadał między godziną 9.00 a 14.00 w dni robocze. Inna dopuszcza dalsze przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji w takiej postaci, w jakiej została wytworzona.

Celem regulacji jest zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa dla uczestników czynności procesowych i obniżka kosztów. Licytacje elektroniczne mają przyczynić się do przyspieszenia egzekucji z nieruchomości, która ze względu na wielość podmiotów w niej uczestniczących jest szczególnie długotrwała i poprawić przejrzystość przetargów.

Zgodnie z nowelizacją, przetarg w drodze elektronicznej ma odbywać się wyłącznie na wniosek wierzyciela. W razie braku wskazania takiej formy odbycia przetargu, ma odbywać się w trybie dotychczasowym. Wniosek o przeprowadzenie przetargu elektronicznego będzie mógł zostać złożony zarówno w pierwszym jak i drugim terminie licytacji.

Przetarg ma być przeprowadzany w systemie teleinformatycznym.W pierwszej kolejności komornik ma udostępniać obwieszczenie o licytacji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

E-przetarg ma trwać tydzień, wzorem funkcjonujących aukcji elektronicznych. Takie rozwiązanie ma umożliwić uczestnikom dogodny udział w licytacji i pozwolić na uzyskanie możliwe najwyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości.