Reklama

Według KNF, przygotowania te obejmują szereg działań, w tym w szczególności wyposażenie mediatorów w najbardziej aktualną wiedzę na temat kierunków orzeczeń dotyczących sporów z obszaru tzw. kredytów frankowych.

„Prowadzimy także rekrutację mającą na celu zwiększenie liczby mediatorów” – poinformowała p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Prawno-Regulacyjnym oraz Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie KNF Agata Tupaj-Cholewa.

Jak przypomniała Komisja, Sąd Polubowny przy KNF to miejsce prowadzenia mediacji także w sprawach umów o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska. Regulamin Sądu został w ostatnim czasie dostosowany do ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa. „Położony został duży nacisk na ułatwienie prowadzenia mediacji zdalnych przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość” – zaznaczyła Agata Tupaj-Cholewa.

Jak podkreśla KNF, mediacja to szybkie i efektywne rozwiązanie sporu, bez ryzyka pogorszenia sytuacji stron. „Jest to tanie rozwiązanie, strony nie ponoszą kosztu wynagrodzenia mediatora. Strony ustalają wspólnie z mediatorem zasady i warunki prowadzonych rozmów, mają rzeczywisty wpływ na rozwiązanie sporu. Formalności w mediacji ograniczone są do minimum, strony decydują o rodzaju spotkań, czasie ich trwania, sposobie zakończenia sporu” – wskazuje Dyrektor Departamentu Praktyk Rynkowych w Urzędzie KNF Agnieszka Kowalska.

„Dzięki mediacji instytucja finansowa może zaprezentować prokonsumencką postawę. Co ważne - ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd powszechny, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym” – dodaje.

Jak przypomniała Komisja, w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF rozwiązywane są spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. Mediacje prowadzone są na podstawie umowy o mediację lub postanowienia sądu. Gdy strony nie zawarły umowy o mediację, możliwe jest skierowanie przez jedną ze stron wniosku dotyczącego zgody na nią. Sekretarz Sądu Polubownego przy KNF przedstawia propozycję drugiej stronie sporu, a następnie informuje wnioskodawcę o jej decyzji. Po uiszczeniu opłaty za mediację sprawa trafia do mediatora, który uzgadnia ze stronami sposób prowadzenia rozmów. W przypadku porozumienia, zawierana jest ugoda. Po zawarciu ugody strony mogą również złożyć wniosek do sądu powszechnego o zatwierdzenie ugody zawartej przed sądem polubownym.