W 1989 r. Eminağaoğlu rozpoczął karierę w wymiarze sprawiedliwości. W tym samym roku został mianowany na prokuratora przy Sądzie Najwyższym, a w 2011 r. rozpoczął pracę jako sędzia w Stambule. Był on również przewodniczącym stowarzyszenia sędziów i prokuratorów Yarsav. W czerwcu 2012 r., w wyniku postępowania dyscyplinarnego przez Krajową Radę Sędziów i Prokuratorów (HSYK), został przeniesiony na stanowisko w Çankırı. Postępowanie zostało wszczęte po jego krytycznych oświadczeniach dotyczących m.in. upolityczniania wymiaru sprawiedliwości. Izba uznała, że poprzez swoje wypowiedzi sędzia uchybił godności i honorowi zawodu oraz utracił szacunek potrzebny do wykonywania zawodu. Eminağaoğlu odwołał się od tej decyzji. Zgromadzenie plenarne HSYK odstąpiło od niektórych zarzutów, ale utrzymało decyzję o relokacji. Ponieważ sankcja dyscyplinarna stała się ostateczna, skarżący został przeniesiony na nowe stanowisko. W dniu 15 kwietnia 2015 r., po wejściu w życie nowego prawa, HSYK ponownie rozpatrzyła sankcję dyscyplinarną wobec Eminağaoğlu i postanowiła zastąpić ją naganą.
W skardze do ETPC sędzia wskazał na naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 konwencji) w związku z brakiem możliwości odwołania się od decyzji HSYK do sądu. Powołał się również na naruszenie art. 8 konwencji w związku z ewentualnymi podsłuchami stosowanymi wobec niego oraz na ingerencję w swobodę wypowiedzi (art. 10 konwencji).