Część z tych postulatów pokrywa się z innymi przyjętymi podczas zjazdu uchwałami ‒ jak np. podjęcie starań o poszerzenie dopuszczalnych form wykonywania zawodu o umowę o pracę czy transmitowanie w czasie rzeczywistym posiedzeń ORA (pod wnioskiem o przyjęcie tej uchwały podpisały się zresztą te same osoby). Inny punkt programu zakłada także udostępnianie adwokatom sprawozdań finansowych ‒ w tej sprawie też przyjęto oddzielną uchwałę na zgromadzeniu.
Jak wskazała w wywiadzie dla DGP mec. Rewerska, program Adwokatury 2020 został przygotowany na podstawie sondaży, badań i konsultacji prowadzonych wśród członków warszawskiej palestry i odzwierciedla oczekiwania całego środowiska. Niektóre z nich są dość ogólne i trudno będzie realnie egzekwować ich wykonanie. Inne zaś mają konkretny charakter – jak powołanie Komisji Legislacyjnej przy ORA czy rozszerzenie zakresu przymusu adwokackiego m.in. o sprawy gospodarcze.
Reklama
Z jednej strony przyjęcie takiej uchwały faktycznie sugeruje jedność izby i chęć pracy ponad podziałami, zwłaszcza że kluczowe postulaty były zgłaszane przez wszystkich kandydatów na dziekana, a ich programy były w tych kwestiach zbieżne. Także zwycięzca wyborów podkreślał tę jedność i wskazywał, że dobry dziekan musi też dawać przestrzeń na realizację dobrych pomysłów innych. Z drugiej strony – z listy Adwokatura 2020 do okręgowej rady dostała się jedynie Agata Rewerska ‒ grupa ta ma więc bardzo niewielką reprezentację w ORA. Podczas zgromadzenia pojawiły się głosy, że nowy dziekan nie powinien być zobowiązany do realizacji postulatów swojej kontrkandydatki, zwłaszcza że zostały one przyjęte jako załącznik do uchwały, a nie w jej treści.
Na razie jednak uchwała przyjęta przez zgromadzenie ogólne obowiązuje, choć może być zaskarżona do Naczelnej Rady Adwokackiej (nieoficjalnie mówi się o chęci skorzystania z tej możliwości przez jej krytyków). Jeśli NRA podtrzyma uchwałę, można dalej zaskarżyć tę decyzję do sądu administracyjnego. Uchwałę może też zmienić lub uchylić kolejne zgromadzenie ogólne, które odbędzie się jeszcze w tym roku – najprawdopodobniej w maju lub czerwcu.