Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi stron postępowania i m.st. Warszawy na decyzje komisji weryfikacyjnej z marca zeszłego roku w sprawie nieruchomości przy ul. Czerskiej 3. O orzeczeniu zapadłym na posiedzeniu niejawnym poinformowała w piątek komisja.

"WSA wydał dwa wyroki w sprawie Czerskiej 3, oddalając skargi zarówno stron postepowania, jak i m.st. Warszawy, tym samym nie kwestionując rozstrzygnięcia i decyzji komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, w sprawie dotyczącej nieruchomości przy Czerskiej 3" - przekazała w komunikacie rzeczniczka prasowa komisji Dagmara Nejbert.

W marcu zeszłego roku komisja weryfikacyjna stwierdziła nieważność lub naruszenie prawa w odniesieniu do decyzji reprywatyzacyjnych prezydenta stolicy z października 2009 r. i października 2010 r. odnoszących się do tej nieruchomości.

Komisja ustaliła wtedy, że przy wydawaniu tych decyzji reprywatyzacyjnych doszło do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz spadkobierców osoby, której nigdy prawo własności do gruntu nie przysługiwało.

"Wnioskodawca dekretowy nigdy nie figurował jako właściciel nieruchomości przy ul. Czerskiej 3. Przeprowadzone przez komisję postępowanie dowodowe potwierdziło, że prawo własności w chwili złożenia wniosku przysługiwało innej osobie, która nie wystąpiła z wnioskiem o przyznanie własności czasowej w trybie dekretu. W związku z powyższym wnioskodawca dekretowy, jak również jego następcy prawni, nie mogli być podmiotem praw i roszczeń wynikających z dekretu" - przekazała komisja.

W związku z tym w ocenie komisji wydanie decyzji przez prezydenta Warszawy i skierowanie jej do osób nieuprawnionych "stanowiło rażące naruszenie prawa, co obligowało komisje do wydania decyzji m.in. stwierdzających nieważność decyzji prezydenta m.st. Warszawy".

Orzeczenia komisji zostały zaskarżone do WSA zarówno przez m.st. Warszawa jak i strony postępowania. Komisja wnosiła konsekwentnie o oddalenie tych skarg, a jednocześnie o nierozpoznawanie sprawy Czerskiej 3 na posiedzeniu niejawnym, lecz o wyznaczenie terminu rozprawy, gdzie "po wydaniu wyroku sąd przedstawiłby ustne motywy rozstrzygnięcia".

"Sprawy komisji dotykają szeroko pojętego interesu społecznego, dlatego też zasadne jest rozpatrzenie ich na rozprawie" - argumentowała komisja. WSA wydał jednak swe orzeczenia w tej sprawie w środę na posiedzeniu niejawnym.

WSA sukcesywnie rozpatruje kolejne odwołania od decyzji komisji weryfikacyjnej. W styczniu sąd ten uchylił decyzje komisji ws. nieruchomości przy Emilii Plater 14 i Noakowskiego 16. Z kolei w minionym roku uchylono decyzje komisji w sprawach Puławskiej 137, Kredytowej 6 oraz Marszałkowskiej 43, Nowogrodzkiej 6a, Nieborowskiej 13, Piaseczyńskiej 32, Odolańskiej 7, Polnej 46, Noakowskiego 20, Mazowieckiej 12, Widok 22, Krakowskiego Przedmieścia 81 i działek przy Jeziorku Gocławskim.

WSA utrzymał natomiast decyzje w sprawach: Pięknej 49, Krakowskiego Przedmieścia 35 i Mokotowskiej 39, Borzymowskiej 34/36, Koszykowej 49a i Nowogrodzkiej 46. W 2019 r. sąd uchylił nieprawomocnie kilkanaście innych decyzji, natomiast kilka utrzymał w mocy. Dotychczas żadna z tych spraw nie została prawomocnie rozstrzygnięta przez NSA.