Przepisy kodeksu urbanistyczno-budowlanego mogą utrudnić budowę stacji benzynowych – uważa PKN Orlen. Takie stwierdzenie znalazło się w uwagach do projektu zgłoszonych w ramach działań lobbystycznych największego w Polsce producenta i dostawcy paliw ciekłych.
„Uchwalenie kodeksu w zaproponowanym kształcie może skutkować ograniczeniem podaży nieruchomości pod budowę stacji paliw, wzrostem cen dostępnych na rynku nieruchomości o takim przeznaczeniu, jak również brakiem możliwości uzyskania optymalnej, bezpośredniej komunikacji (wznoszonych obiektów – red.) z głównymi ciągami komunikacyjnymi” – wylicza spółka w swej opinii.
W dokumencie kwestionuje zasadność wielu przepisów. W tym tego nakazującego lokalizowanie stacji wyłącznie na terenach pokrytych planami miejscowymi (art. 79, 80 i 276 projektu). W ocenie koncernu stwarza to „potencjalne ryzyko” ograniczenia puli działek, na których możliwe będzie zrealizowanie nowych inwestycji.
Spółka wskazuje, że niebezpieczne dla biznesu mogą się okazać przepisy pozwalające gminom korzystać z prawa pierwokupu gruntów, dla których uchwala się plan miejscowy. Chodzi m.in. o art. 135. Stanowi on, że przez dwa lata od podjęcia decyzji w sprawie przystąpienia do uchwalenia albo zmiany planu miejscowego, na danym obszarze:
1) nie udziela się zgody inwestycyjnej dla obiektów kategorii 3–6 (inwestycje o średnim lub wysokim stopniu skomplikowania);
2) gminie przysługuje wspomniane prawo pierwokupu (chyba że rada gminy w uchwale postanowi inaczej).
Jak akcentuje Orlen, spowoduje to dodatkowe komplikacje w obrocie nieruchomościami w okresie sporządzania planu.
Obawy budzą również rozwiązania dotyczące reklam. Kodeks zakłada bowiem, że samorządy będą miały prawo uchwalać miejscowe przepisy urbanistyczne. W nich znajdować się mają ustalenia dotyczące m.in. obiektów małej architektury oraz tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń czy szyldów. Liczbę i gabaryty tych ostatnich gmina będzie mogła ograniczyć, a sytuowania niektórych urządzeń – nawet zakazać.
Takie regulacje zdaniem spółki mogą „w skrajnych przypadkach uniemożliwić posadowienie masztów reklamowych”.
Zastrzeżenia budzą także proponowane zasady podziału nieruchomości. W przypadku działek oddanych w użytkowanie wieczyste konieczne będzie uzyskanie zgody właściciela na taką czynność. „Brak zgody jednostki samorządu terytorialnego/Skarbu Państwa będzie skutkował niemożnością nabycia części nieruchomości, czyli w większości przypadków niemożnością realizacji projektu inwestycyjnego” – zaznacza PKN Orlen.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po konsultacjach społecznych