Do wykazu prac legislacyjnych trafił właśnie zapowiadany przez rząd program wsparcia dla osób, chcących kupić swoje pierwsze mieszkanie. Ma składać się z opcji oszczędzania na pierwszą nieruchomość oraz dopłat do rat kredytów. Ustawa ma zostać przyjęta już w pierwszym kwartale 2023 roku.

Jak czytamy w opisie ustawy, która ma być procedowana, będzie składać się ona z dwóch zasadniczych części, których celem jest poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych nieposiadających mieszkania. Są to:

  • wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe związane z pozyskaniem pierwszego własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zaspokajającego potrzebę mieszkaniową oszczędzającego,
  • w okresie dużej zmienności uwarunkowań makroekonomicznych, w tym utrzymywania się wysokich stóp procentowych, zwiększenie zdolności do zaciągnięcia i spłaty kredytów hipotecznych na pierwsze mieszkanie.

Konto Mieszkaniowe - założenia

Ustawa zakłada możliwość otworzenia Konta Mieszkaniowego, które pozwoli na systematyczne i szybsze oszczędzanie na mieszkanie. Będzie ono wspierane ze środków budżetu państwa.

Źródłem finansowania programu będzie Rządowy Fundusz Mieszkaniowy utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Do programu będą mogły przystąpić gospodarstwa domowe, których członkowie nie są i niebyli właścicielami mieszkania. Przepisy mają w tym zakresie przewidywać pewne wyjątki.

ikona lupy />
Kredyt Mieszkaniowy. Fot. Ministerstwo Rozwoju i Technologii / Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Konta Mieszkaniowe będą mogły być prowadzone w instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów przystępującej do programu na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Oszczędzanie w ramach Konta Mieszkaniowego będzie polegało na comiesięcznym dokonywaniu wpłat na rachunek i będzie mogło dotyczyć osoby małoletniej. Czas systematycznego oszczędzania będzie ustalony w przepisach ustawy. Określi ona również minimalną i maksymalną wpłatę na Konto, a także termin wydatkowania środków.

Wpłacane w ten sposób środki będą objęte finansowym wsparciem w formie tzw. premii mieszkaniowej.

Program zakłada jeszcze jedno rozwiązanie - wprowadzenie zwolnienia podatkowego – odsetki naliczane od gromadzonych oszczędności na Koncie Mieszkaniowym będą zwolnione z podatku dochodowego od zysków kapitałowych.

Oprocentowanie środków na Koncie Mieszkaniowym będzie elementem konkurencji rynkowej.

Dopłaty do rat kredytów - założenia

ikona lupy />
Bezpieczny Kredyt 2%. Fot. Ministerstwo Rozwoju i Technologii / Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Kredyty w ramach nowego programu będą udzielane w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Przy ich udzielaniu banki będą współpracowały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Dokładne warunki przyznawania kredytów w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% określą przepisy ustawy. Znajdą się tam również zapisy o sposobie obliczania dopłaty do rat kredytu, okresie udzielania kredytu i stosowania dopłat do rat

Zgodnie z założeniami, kredyt będzie mógł zostać udzielony na pokrycie całości albo części wydatków ponoszonych w celu poprawy warunków mieszkaniowych.

ikona lupy />
Bezpieczny Kredyt 2%. Fot. Ministerstwo Rozwoju i Technologii / Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Źródłem finansowania dopłat do rat będzie istniejący już w BGK Rządowy Fundusz Mieszkaniowy. Dopłaty do rat kredytu będą rozliczane pomiędzy BGK a bankiem kredytującym w cyklach kwartalnych.

“Biorąc pod uwagę przyjęte zasady stosowania dopłat do rat przyjęto, że oprocentowanie kredytów oferowanych przez banki uczestniczące w programie będzie elementem konkurencji rynkowej” - czytamy w założeniach do ustawy. Określone zostaną także przypadki, których wystąpienie skutkować będzie wygaśnięciem uprawnienia do otrzymywania dopłat do rat kredytu;