Wraz ze zmianą Prawa budowlanego, od nowego 2023 roku każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego będzie mógł dokumentować wpisy związane z przeprowadzaniem wszelkich remontów, przebudów, przeglądów, badań czy kontroli stanu technicznego obiektu - w formie elektronicznej. Specjalnie do tego celu przygotowany system c-KOB Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego umożliwi założenie i prowadzenie tzw. cyfrowej książki obiektu budowlanego. Jak ją założyć, jakie są zasady jej prowadzenia i jakie wpisy należy w niej uwzględnić?

Prawo budowlane: Czego dotyczy książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to zbiór dokumentów eksploatacji oraz zdarzeń i okoliczności powstałych w trakcie użytkowania obiektu. Obowiązkowo prowadzi ją właściciel lub zarządca dla każdego budynku, jak również innego obiektu budowlanego, który nie jest budynkiem, ale jego projekt podlega obowiązkowej kontroli pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Prawo budowlane: Dla których obiektów książka obiektu budowlanego nie jest obowiązkowa

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje:

 •  budynków:

- mieszkalnych jednorodzinnych,

- garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej;

 • obiektów budowlanych:

- budownictwa zagrodowego i letniskowego,

- budynków nie wymagających pozwolenia a jedynie zgłoszenia, z wyłączeniem sieci gazowych;

 • dróg lub obiektów mostowych, dla których jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Do 2023 roku książka obiektu budowlanego miała formę wyłącznie papierową.

Wpisy w książce obiektu budowlanego

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego wskazuje w książce obiektu budowlanego osobę fizyczną do prowadzenia tej książki i dokonywania wpisów. Do dokonywania wpisów uprawnione są również osoby przeprowadzające kontrole.

Wpisu w książce obiektu budowlanego dokonuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, której wpis dotyczy.

Prawo budowlane: Aplikacja e-KOB

5 lutego 2022 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podpisał umowę na wykonanie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego. System e-KOB to aplikacją, w której każdy właściciel lub zarządca będzie dokonywał wpisów w zakresie:

 • informacji o obiekcie budowlanym;
 • informacji o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego;
 • informacji o przeprowadzanych kontrolach;
 • ekspertyz i opinii technicznych dotyczących obiektu budowlanego;
 • robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania;
 • katastrof budowlanych;
 • decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

Prawo budowlane: Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego

Prowadzenie przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego stanie się obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2027 r. Wtedy też wersja elektroniczna całkowicie zastąpi dotychczasową wersję papierową. Eksperci twierdzą, że do tego czasu dobrym rozwiązaniem jest równoległe prowadzenie dokumentacji - w obu formach.

W celu założenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej oraz dokonywania w niej wpisów upoważnione osoby są obowiązane posiadać konto w systemie c-KOB.

Każdej książce obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej nadaje się w systemie c-KOB indywidualny numer. System zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające usunięcie oraz zmianę wprowadzonych danych. Właściciele i zarządcy nieruchomości uzyskają dostęp do c-KOB poprzez uwierzytelnienie w usłudze Węzła Krajowego (http://login.gov.pl), czyli poprzez Profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Przy zakładaniu książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej wprowadza się do systemu c-KOB:

 •  dane dotyczące właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

- imię i nazwisko lub nazwę,

- adres zamieszkania lub siedziby,

- e-mail;

 • dane dotyczące osoby fizycznej działającej w imieniu właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, jeżeli występuje:

- imię i nazwisko, - adres zamieszkania,

- e-mail,

- tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy;

 • dane dotyczące obiektu budowlanego, w szczególności adres i lokalizację obiektu na mapie w systemie c-KOB;
 • dokument, z którego wynika tytuł prawny właściciela lub zarządcy do obiektu budowlanego.

W przypadku awarii lub przerwy w działaniu systemu c-KOB w książce obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej wpisu dokonuje się niezwłocznie po ustaniu tej awarii lub tej przerwy.

W przypadku rozbiórki obiektu budowlanego, prowadzący, właściciel lub zarządca zamykają książkę w terminie 1 miesiąca po dokonaniu rozbiórki.