Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB) to baza, która od 1 sierpnia 2022 r. zastąpiła Centralny Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. e-CRUB pozwala weryfikować uprawnienia budowlane osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz pozwala na uzyskanie do nich bezpośredniego kontaktu.

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB). Kwalifikacje i uprawniania

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane zarządzany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie - Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP. Obecnie w e-CRUB pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl można znaleźć ok. 130 tys. inżynierów budownictwa i architektów.

Wyszukiwarka e-CRUB pozwala inwestorom, zatrudniającym inżyniera czy projektanta szybko sprawdzić jego kwalifikacje i uprawniania. To samo od systemu otrzymuje urzędnik weryfikujący dane tych osób - bez konieczności wglądu w dokumenty papierowe. Dzięki rejestrowi e-CRUB osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, mogą szybciej korzystać ze swoich uprawnień. Decyzja o wpisie do rejestru jest zautomatyzowana. W systemie e-CRUB, zaraz po zdanym egzaminie, pojawi się wpis warunkujący rozpoczęcie wykonywania zawodu. To przyspiesza możliwość jego rozpoczęcia.

e-CRUB. Korzyści rejestru dla inwestora

Wyszukiwarka rejestru e-CRUB umożliwia zainteresowanym inwestorom weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Dzięki wyszukiwarce mają możliwość uzyskania bezpośredniego kontaktu z osobami w bazie e-CRUB – ale tylko z tymi, którzy wyrazili chęć udostępnienia danych osobowych publicznie i przesłali do GUNB zgodę na wprowadzenie danych kontaktowych do systemu.

e-CRUB. Korzyści rejestru dla organów administracji

e-CRUB usprawnia sposób postępowania administracji budowlanej oraz uczestników procesu budowlanego. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego otrzymują dostęp do e-CRUB, w celu kontroli posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które zostały wpisane do e-CRUB, nie muszą przedstawiać organom administracji budowlanej kopii decyzji o nadaniu uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego. Przy czym aktualnie w systemie e-CRUB znajdują się osoby, które nabyły uprawnienia po 1 stycznia 1995 r.

Osoby nie znajdujące się w systemie mają obowiązek legitymowania się kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do izby w formie dotychczasowej. Znowelizowane przepisy umożliwiają jednak osobie, która nabyła uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r. i jest członkiem izby samorządu zawodowego, wystąpienie z wnioskiem do właściwej izby o wpisanie jej danych do bazy e-CRUB.

Specjalna aplikacja e-CRUB dla organów administracji zawiera informację o ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, z wyłączeniem kar upomnienia i upomnienia połączonego z obowiązkiem zdania egzaminu oraz kar zatartych. To oznacza, że widoczne są te kary, które mają wpływ na możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W znowelizowanych przepisach Prawa budowlanego zrezygnowano z wydawania przez GINB decyzji o wpisie do e-CRUB, która była warunkiem rozpoczęcia wykonywania zawodu.

Wpis do e-CRUB. Jakie dokumenty dołączyć?

Osoba zainteresowana wpisem do e-CRUB może wystąpić z wnioskiem do izby samorządu zawodowego, której jest członkiem, o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB, jej danych. Wniosek należy doręczyć osobiście, listownie bądź elektronicznie poprzez ePUAP do okręgowej komisji kwalifikacyjnej danej izby.

Do wniosku o wpis do e-CRUB dołącza się oryginał uprawnień budowlanych albo ich odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza. Nie ma obowiązku dołączania oryginału oraz odpisu uprawnień, jeżeli izba samorządu zawodowego już go posiada.

We wniosku należy wskazać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL - w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, dane identyfikujące uprawnienia budowlane.