Nadchodzi trudna zima i wielu Polaków zastanawia się, czy podsiadając własny kawałek lasu można z niego pozyskać drewno na opał. Warto pamiętać, że nie zawsze będzie to możliwe. Dodatkowo, wiedzieć należy, że z lasów prywatnych bez zgody właściciela drewna nie może pozyskiwać osoba trzecia - jest to kradzież.

Kto sprawuje nadzór nad lasem?

Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta. Warto jednak zaznaczyć, że ok. 50 proc. starostw powierza prowadzenie tego nadzoru nadleśnictwom na podstawie specjalnego porozumienia. Informacje o tym, kto sprawuje nadzór nad danym lasem prywatnym najlepiej uzyskać kontaktując się z właściwym terenowo starostwem.

Wycinka drewna z lasu na podstawie dokumentów

Gospodarowanie w lasach prywatnych może odbywać się na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) bądź decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają m.in. wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. W przypadku działek nie objętych Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub inwentaryzacją stanu lasu, decyzje są wydawane wyłącznie w przypadku konieczności wykonania cięć sanitarnych (złomy, wywroty, posusz, drzewa chore).

Jak pozyskać drewno z własnego lasu?

Aby pozyskać drewno z lasu prywatnego należy ten fakt zgłosić do organu sprawującego nad nim nadzór. Jeśli działka objęta jest UPUL pozyskanie odbywa się na podstawie jego zapisów, które określają m.in. maksymalną (nie przekraczającą możliwości produkcyjnych lasu) wielkość pozyskania w ciągu 10-letniego okresu gospodarczego, czy też rodzaj możliwych do zastosowania cięć. To w UPUL znajdziemy informację na jakiej części terenu można prowadzić pozyskanie w danym czasie. W przypadku gdy działka nie jest objęta UPUL zgodę na pozyskanie wydaje starosta.

Wycinka drewna z własnego lasu – świadectwo legalności

Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu, czyli potwierdzeniu legalności jego pozyskania. Na drewnie umieszcza się znak graficzny i wystawia świadectwo legalności, które uprawnia do transportu i przerobu drewna. Świadectwo legalności jest wystarczającym dokumentem do zbycia takiego drewna lub jego sprzedaży - nie ma potrzeby uzyskiwania dodatkowego pozwolenia. Co do zasady ocechowaniu podlega każde drewno pozyskane z lasu (również pozostałości, drobnica gałęziowa).

Wycinka drewna z własnego lasu – kiedy kara grzywny?

W przypadku gdy właściciel lasu pozyskuje drewno niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia może na niego zostać nałożona kara grzywny. Co więcej z lasów prywatnych bez zgody właściciela drewna nie może pozyskiwać osoba trzecia - jest to kradzież. W przypadku terenów dzierżawionych pozwolenie na pozyskanie drewna jest zależne od ustaleń i zapisów w umowie z właścicielem dzierżawionego prywatnego terenu.

Lasy prywatne w Polsce – obowiązki właścicieli

Lasy prywatne stanowią ok. 19,3 proc. powierzchni wszystkich lasów w Polsce, czyli 1,79 mln ha powierzchni kraju. Ok. 94 proc. lasów prywatnych należy do osób fizycznych. Prawa i obowiązki ich właścicieli wynikają z zapisów ustawy o lasach. Zgodnie z tym dokumentem właściciele lasów mają obowiązek trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania. Szczególnie istotnym dla prywatnych właścicieli lasów zapisem ustawy jest obowiązek odnowienia (uzupełnienia) drzewostanu w ciągu 5 lat.

Prywatni właściciele lasu mogą korzystać z nieodpłatnego i fachowego doradztwa leśników. Lasom niepaństwowym służy także system ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed niebezpiecznymi dla lasów owadami. Wsparcie indywidualnych właścicieli lasów jest istotnym publicznym świadczeniem Lasów Państwowych.

Źródło: własne, Lasy Państwowe