Z zasady wycięcie drzewa lub krzewu z terenu posesji jest możliwe dopiero po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Nie dotyczy to działek, na której rosną drzewa lub krzewy należące do osoby prywatnej, która chce dokonać wycinki niezwiązanej z działalnością gospodarczą.

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na usunięcie drzewa

Reklama

Zasady zezwoleń na wycinkę dotyczą:

  • osób fizycznych, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia: dotyczy to właścicieli nieruchomości; innych posiadaczy nieruchomości (np. dzierżawca, najemca) – jeśli mają zgodę właściciela nieruchomości; właścicieli urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń;
  • przedsiębiorców;
  • spółdzielni mieszkaniowych;
  • wspólnot mieszkaniowych.

Reklama

Zezwoleniem na usunięcie drzewa objęta jest wycinka np. w pasie drogowym drogi publicznej, usunięcie drzewostanu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrodniczego.

Kary za wycinkę drzew bez zezwolenia

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

  • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
  • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
  • zniszczenie drzewa lub krzewu;
  • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
  • usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia;
  • usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia.

Kara jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości. Decyzje w sprawach wycinki wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Termin. Kiedy trzeba płacić karę za wycinkę

Karę należy zapłacić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.

Termin płatności kar za zniszczenie drzew lub krzewów odracza się na okres 5 lat, jeżeli stopień zniszczenia nie wyklucza zachowania żywotności roślin. W przypadku uszkodzenia drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa odroczenie terminu płatności dotyczy 70 proc. wysokości kary.

Umorzenie kary za wycinkę

Kara jest umarzana po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu, lub ich braku - z przyczyn niezależnych od ukaranego.

W przypadku stwierdzenia, że drzewo lub krzew obumarły przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, karę należy opłacić niezwłocznie. Inaczej jest, gdy drzewo lub krzew nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od ukaranego.

Organ może umorzyć 50 proc. wymierzonej kary za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia i usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, osobom fizycznym, które na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewo lub krzew albo uszkodziły drzewo - gdy te osoby nie są w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Kara za wycinkę - raty

Karę wymierzoną przez wójta można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat. W tej sprawie trzeba złożyć wniosek w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna, lub od dnia, w którym upłynął termin, na który odroczono uiszczenie kary.

Kara za wycinkę. Wysokość opłaty, wyliczenia

Karę pieniężną (z wyjątkiem kary za uszkodzenie drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w obrębie korony) ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Natomiast karę pieniężną za uszkodzenie drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w obrębie korony ustala się w wysokości opłaty za usunięcie drzewa, pomnożonej przez 0,6.

Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50 proc.

Jeżeli nie można ustalić obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10 proc. Natomiast, jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usuniętych lub zniszczonych krzewów jest niemożliwe, z powodu usunięcia pędów i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego.

W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, w ogóle nie wymierza się kary pieniężnej.

Kary pieniężne nieuiszczone w wyznaczonym terminie, podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Należność z tytułu kary pieniężnej przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.