Administracyjne kary pieniężne za wycinkę drzew bez zezwolenia wymierza wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Są też jednak sytuacje, kiedy organ gminy wyda decyzję nakładającą obowiązek zapłaty również za niedopełnienie niezbędnych formalności oraz zdarzenia. Jakie są inne kary w zakresie usuwania z nieruchomości drzew i krzewów.

Z zasady wycięcie drzewa lub krzewu z terenu posesji jest możliwe dopiero po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Nie dotyczy to działek, na której rosną drzewa lub krzewy należące do osoby prywatnej, która chce dokonać wycinki niezwiązanej z działalnością gospodarczą.

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na usunięcie drzewa

Zasady zezwoleń na wycinkę dotyczą:

  • osób fizycznych, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia: dotyczy to właścicieli nieruchomości; innych posiadaczy nieruchomości (np. dzierżawca, najemca) – jeśli mają zgodę właściciela nieruchomości; właścicieli urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń;
  • przedsiębiorców;
  • spółdzielni mieszkaniowych;
  • wspólnot mieszkaniowych.

Zezwoleniem na usunięcie drzewa objęta jest wycinka np. w pasie drogowym drogi publicznej, usunięcie drzewostanu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrodniczego.

Kary za wycinkę drzew bez zezwolenia

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

  • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
  • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
  • zniszczenie drzewa lub krzewu;
  • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
  • usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia;
  • usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia.

Kara jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości. Decyzje w sprawach wycinki wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Termin. Kiedy trzeba płacić karę za wycinkę

Karę należy zapłacić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.

Termin płatności kar za zniszczenie drzew lub krzewów odracza się na okres 5 lat, jeżeli stopień zniszczenia nie wyklucza zachowania żywotności roślin. W przypadku uszkodzenia drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa odroczenie terminu płatności dotyczy 70 proc. wysokości kary.

Umorzenie kary za wycinkę

Kara jest umarzana po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu, lub ich braku - z przyczyn niezależnych od ukaranego.

W przypadku stwierdzenia, że drzewo lub krzew obumarły przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, karę należy opłacić niezwłocznie. Inaczej jest, gdy drzewo lub krzew nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od ukaranego.

Organ może umorzyć 50 proc. wymierzonej kary za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia i usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, osobom fizycznym, które na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewo lub krzew albo uszkodziły drzewo - gdy te osoby nie są w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Kara za wycinkę - raty

Karę wymierzoną przez wójta można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat. W tej sprawie trzeba złożyć wniosek w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna, lub od dnia, w którym upłynął termin, na który odroczono uiszczenie kary.

Kara za wycinkę. Wysokość opłaty, wyliczenia

Karę pieniężną (z wyjątkiem kary za uszkodzenie drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w obrębie korony) ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Natomiast karę pieniężną za uszkodzenie drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w obrębie korony ustala się w wysokości opłaty za usunięcie drzewa, pomnożonej przez 0,6.

Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50 proc.

Jeżeli nie można ustalić obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10 proc. Natomiast, jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usuniętych lub zniszczonych krzewów jest niemożliwe, z powodu usunięcia pędów i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego.

W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, w ogóle nie wymierza się kary pieniężnej.

Kary pieniężne nieuiszczone w wyznaczonym terminie, podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Należność z tytułu kary pieniężnej przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.