Znalazłem w zapomnianych rzeczach oszczędnościową książeczkę mieszkaniową i chciałbym ją zlikwidować, ale nie planuję żadnej większej inwestycji mieszkaniowej. Zastanawiam się więc, czy ją zlikwidować, czy jeszcze poczekać. A może jest jeszcze jakieś wyjście, którego nie znam – pyta pan Mariusz
Nie warto likwidować książeczki bez wypłaty premii gwarancyjnej, gdyż sporo się na tym traci. Bank wypłaci wtedy jedynie wkład z oprocentowaniem. Warto poczekać, by spełnić któryś z warunków (np. zakup mieszkania, budowa domu, zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, remont mieszkania) przewidzianych do uzyskania premii lub zagospodarować książeczkę w inny sposób. Choćby dokonać jej cesji, czyli przekazać prawa do wkładu komuś z rodziny, kto spełni cel i skorzysta z premii. Cesji można dokonać pomiędzy następującymi członkami rodziny:
● małżonkami (również rozwiedzionymi),
● rodzicami i dziećmi (również przysposobionymi i przysposabiającymi),
● dziadkami i wnukami, rodzeństwem, w tym również przyrodnim,
● pomiędzy powinowatymi – macochą lub ojczymem i pasierbami.
Cesja książeczki mieszkaniowej jest możliwa na pisemny wniosek jej właściciela. W tym celu należy zgłosić się do PKO Bank Polski SA – jednostki prowadzącej rachunek wkładu. Za przeprowadzenie cesji pobierana jest opłata, która obecnie wynosi 70 zł.
Istnieje także możliwość dokonania cesji książeczki mieszkaniowej na rzecz osoby z kręgu dalszej rodziny. Jest to tak zwana cesja pośrednia. Konieczne jest wtedy udokumentowanie stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy kolejnymi (żyjącymi) zbywcami i nabywcami oraz przedłożenie dokumentów, które są niezbędne dla przeprowadzenia cesji.
Książeczka mieszkaniowa w razie śmierci jej posiadacza – tak jak inne składniki majątku – jest dziedziczona. Możemy ją zatem zapisać w testamencie, a gdy tego nie zrobimy, będzie podlegać zasadom dziedziczenia ustawowego.
Uwaga
Na premię gwarancyjną, będącą rekompensatą utraconych w wyniku ogromnej inflacji przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i wzrostu cen w budownictwie wartości zgromadzonych na wkładów, mogą liczyć posiadacze książeczek mieszkaniowych założonych przed 24 października 1990 r.
Podstawa prawna
Ar. 3 ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 763).