Krok 1. Sprawdź, co się zmieniło w dodatkach mieszkaniowych i kiedy można o nie wystąpić
Zmieni się m.in. sposób wyliczenia dochodu osiąganego przez osobę uprawnioną do tego świadczenia. Uregulowano też niektóre kwestie związane z kryterium metrażowym i tytułem prawnym do lokalu. Nie będzie już wątpliwości, że ci, którzy występują o wsparcie, i osoby pozostające z nimi w gospodarstwie domowym muszą faktycznie i na stałe mieszkać w lokalu, na który jest ono przyznawane.
Dla kogo?
Zanim jednak przejdziemy do omawiania poszczególnych zmian w ustawie, przypomnijmy, że o dodatki mieszkaniowe mogą się ubiegać osoby, które nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem lokalu. Mogą to być zarówno właściciele mieszkań czy domów, jak i ich najemcy czy podnajemcy. Dodatek mieszkaniowy ma te wydatki częściowo pokryć (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 kwietnia 2021 r., sygn. akt IV SA/Po 1597/20).
Jednak mimo że jest to świadczenie przeznaczone dla osób w gorszej sytuacji finansowej, to nie stanowi wsparcia z zakresu pomocy społecznej i nie należy go z nią mylić. Decydując o jego przyznaniu, gminy nie biorą pod uwagę sytuacji materialnej rodziny, spowodowanej np. stanem zdrowia najemcy lub członków rodziny (wyrok WSA w Olsztynie z 26 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 95/13). Wsparcie przyznają, gdy wnioskodawca spełnia łącznie trzy przesłanki. A chodzi o:
1) tytuł prawny do lokalu, zgodnie z art. 2 ust. 1 u.d.m.,
2) określone dochody w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego (kryterium dochodowe),
3) określoną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem liczby członków gospodarstwa domowego (kryterium metrażowe).ramka
Niespełnienie choćby jednej z tych przesłanek skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego (wyrok WSA w Łodzi z 8 grudnia 2020 r., sygn. akt III SA/Łd 220/20).

Najem