Wprowadzenie nowego podmiotu na rynek społecznego budownictwa mieszkaniowego nie oznacza konieczności reorganizacji istniejących już towarzystw budownictwa społecznego. Mogą one zdecydować, czy zostają przy obecnej nazwie – TBS, czy przyjmują nową – SIM.

Towarzystwa budownictwa społecznego, które zostały utworzone przed 19 stycznia 2021 r., a więc przed dniem wejścia w życie ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) zachowują dotychczasową nazwę, zawierającą oprócz wyrazów wskazujących na formę organizacyjną wyrazy „towarzystwo budownictwa społecznego” lub skrót „TBS”. Tak więc nie mają one prawnego obowiązku zmiany nazwy na nazwę zawierającą wyrazy „społeczna inicjatywa mieszkaniowa” lub skrót „SIM”, choć mogą tego dokonać z własnej inicjatywy i to w dowolnym momencie.
Te TBS-y, które podejmą decyzję o zmianie nazwy – niezależnie od formy prawnej, w jakiej działają – powinny natomiast dokonać zmiany umowy (statutu) oraz zgłosić tę zmianę do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy przy tym pamiętać, że zmiana nazwy będzie skuteczna dopiero z chwilą zarejestrowania nowej (zmodyfikowanej) umowy w KRS, a nie w momencie podjęcia przez właściwy organ TBS uchwały w tym przedmiocie. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Trzeba też podkreślić, że po zmianie nazwy TBS będzie tym samym podmiotem prawnym. Oznacza to w szczególności, że nie będzie miał obowiązku aneksowania wcześniej zawartych umów. Jednak w praktyce zmiana nazwy przez podmiot, który od lat działa na danym rynku, będzie się wiązać z koniecznością technicznego dostosowania się do nowej sytuacji i poinformowania licznych instytucji oraz partnerów o przeprowadzonej zmianie. Czynności te TBS powinien rozpocząć niezwłocznie po rejestracji zmiany nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Przy czym należy też zaznaczyć, że ustawodawca wprowadził przepisy, które zrównują – w uproszczeniu – status prawny towarzystw budownictwa społecznego ze statusem nowo wprowadzanych społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Oznacza to, że do aktualnie istniejących TBS-ów, nawet wówczas, gdy nie zdecydują się na zmianę nazwy, znajdą zastosowanie przepisy właściwe dla społecznej inicjatywy mieszkaniowej, z zastrzeżeniem przepisów przejściowych grudniowej nowelizacji. Prawodawca, dokonując nowelizacji pakietu ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, zastosował bowiem zabieg polegający na tym, że w szeregu ustaw, kluczowych w działalności towarzystw budownictwa społecznego (tj. w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń), zastąpił użyte tam sformułowanie „towarzystwo budownictwa społecznego” na „społeczna inicjatywa mieszkaniowa”, definiując jednocześnie jako społeczną inicjatywę mieszkaniową także towarzystwa budownictwa społecznego, które zostały utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej. ©℗