Ustawa o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 532) wymaga zmiany – twierdzą autorzy petycji skierowanej do Sejmu. Chodzi o zapis dotyczący zaliczenia do nieruchomości wspólnych wind, co wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat za koszty ich utrzymania przez wszystkich właścicieli lokali. Wnioskujący przekonują, że takie rozwiązanie jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
Jak bowiem wskazują, obowiązujące przepisy nakładają obowiązek ponoszenia opłat również przez mieszkańców parterów, którzy w praktyce nie użytkują dźwigów czy też mieszkańców klatek schodowych, które nie są wyposażone w takie urządzenia.
Argumentem przemawiającym za wprowadzeniem zmian – jak podnoszą obywatele – jest również brak jednolitej interpretacji przepisów ustawy o własności lokali w orzecznictwie sądowym.
W petycji przywołano wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie (sygn. akt I ACa 178/11, niepubl.). Stwierdzono w nim, że wspólnota mieszkaniowa może, w oparciu o uchwałę, obciążać kosztami utrzymania dźwigów tylko właścicieli lokali położonych w budynkach, w których zainstalowano te urządzenia. Natomiast inny pogląd na podobną kwestie przedstawił Sąd Okręgowy w Gdańsku (sygn. akt XV C 700 15), który w uzasadnieniu wskazał, że uzależnienie wysokości kosztów utrzymania windy lub w ogóle obowiązku ich ponoszenia od tego, na której kondygnacji znajduje się dany lokal, jest niedopuszczalne.
Reklama
Zdaniem autorów petycji w świetle przytoczonych wyroków konieczna jest zmiana przepisów poprzez usunięcie opłat na utrzymanie wind jako elementu obligatoryjnie wchodzącego w skład kosztów zarządu nieruchomością wspólną określonych w art. 14 ustawy o własności lokali.