Nie, na mocy art. 31t specustawy o COVID-19 do 30 czerwca 2020 r. wynajmujący nie może wypowiedzieć najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu (chyba że do owego wypowiedzenia miałoby dojść wskutek używania przez najemcę lokalu w sposób sprzeczny z umową lub przepisami prawa lub konieczności rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się lokal).

Ustawodawca celowo zatem nie wprowadził zwłoki najemcy w płatnościach wobec wynajmującego jako okoliczności wyłączającej niemożność wypowiedzenia umowy najmu lokalu. Brak zapłaty czynszu do 30 czerwca 2020 r. – nawet jeśli taka okoliczność została przewidziana w zawartej umowie – nie może zatem stanowić przyczyny wypowiedzenia umowy najmu.

Reklama

Ale uwaga! Mając na względzie, że ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy najmu jest przewidziane do 30 czerwca 2020 r., to wydaje się, że w przypadku braku uregulowania płatności przez najemcę do tego dnia, w zależności od treści konkretnej umowy, wynajmujący w dniu 1 lipca 2020 r. będzie mógł już wypowiedzieć umowę najmu w związku z nieterminową zapłatą należności czynszowych i okołoczynszowych, ze wszystkimi związanymi z tym negatywnymi konsekwencjami.

Bartosz Sierakowski, radca prawny i wspólnik, Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy sp. k.