Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007). Nowe regulacje przewidują dodanie szefów Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej (jest nim komendant główny policji) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do listy podmiotów uprawnionych do wystąpienia o zgodę MS na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w ich centralnej bazie danych.
Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Ministra Sprawiedliwości, który określił w drodze rozporządzenia sposób ich zakładania oraz prowadzenia i utworzył Centralną Informację Ksiąg Wieczystych. Szef policyjnego centrum to do niej zwraca się o udzielenie stosownych informacji, na podstawie porozumienia i zgody MS. W 2018 r. liczba takich zapytań wyniosła ponad 21 tys. Zdaniem projektodawców dodanie szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych do katalogu podmiotów uprawnionych znacznie przyspieszy pozyskiwanie informacji z ksiąg wieczystych, a ponadto nie generuje dodatkowych kosztów.
Z kolei zadania KRUS wymagają uzyskiwania informacji z bazy danych o księgach wieczystych np. przy dochodzeniu należności z tytułu niepłacenia składek przez osoby objęte ubezpieczeniem. Jedną z form ścigania należności jest dokonywanie zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości dłużnika. KRUS musi więc uzyskiwać dane w celu aktualizacji stanu prawnego domu czy gruntu i uzupełnienia dokumentacji.
Według szacunków liczba wniosków kierowanych przez KRUS do CIKW o udzielenie informacji dotyczących numerów ksiąg wieczystych wynosi ok. 2,7 tys. rocznie. Koszty leżące po stronie KRUS związane z uzyskaniem dostępu do bazy projektodawcy szacują na ok. 800 tys. zł.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów