Co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na budowę? Jak długo należy czekać na wydanie decyzji? Jaki jest termin ważności pozwolenia? Na te i inne pytania związane z pozwoleniem na budowę odpowiedzi znajdziesz w naszym poradniku.

Jeśli zastanawiasz się nad rozpoczęciem budowy domu, to świetnie się składa się, że trafiłeś właśnie na ten artykuł. W sześciu krokach przedstawimy ci całą procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego nie zawsze będzie wymagane. Często wystarczy jedynie zgłoszenie budowy. W wielu jednak przypadkach, uzyskanie pozwolenia na budowę będzie szybszym sposobem na rozpoczęcie budowy.

1. Sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub uzyskaj warunki zabudowy (WZ)

To pierwszy krok, który musisz wykonać jeszcze przed samym nabyciem działki budowlanej. Nie każda nieruchomość bowiem umożliwi budowę domu, jaki sobie wymarzyliśmy, dlatego przed podpisaniem umowy u notariusza poddaj grunt wnikliwej analizie.

Co należy sprawdzić? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), a jeżeli go nie ma, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, tzw. „WZ-ka” (WZ).

To właśnie z tych dokumentów dowiesz się, co możesz wybudować na danym terenie, jakie są wymagania dotyczące twojej działki, dotyczące, np. rodzaju zabudowy, liczby kondygnacji, koloru dachu, itp. MPZP jest aktem prawa miejscowego, uchwalanym przez Radę Gminy lub Radę Miasta.

Zarówno z MPZP jaki i WZ możesz zapoznać się w urzędzie gminy lub miasta. Jeśli chodzi o MPZP, często są one udostępniane także na witrynach internetowych.

Co w sytuacji, gdy twoja działka nie została objęta MPZP? Okazuje się, że w Polsce nie jest to sytuacja szczególnie wyjątkowa.

- Powodów jest kilka, a głównym długotrwała i skomplikowana procedura uchwalania MPZP. Wraz z oddalaniem się od gęściej zurbanizowanych ośrodków, rośnie prawdopodobieństwo, że planu nie będzie. W takim wypadku niezbędne jest uzyskanie decyzji WZ. Warunki zabudowy wydawane są w formie decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i są bezterminowe. W zależności od urzędu, wydanie WZ może potrwać od ok. dwóch tygodni do ok. miesiąca. Warto pamiętać, że o WZ może wystąpić każdy, nie tylko właściciel działki, stąd warto uzyskać je przed nabyciem działki – informuje Andrzej Lulka, radca prawny i partner zarządzający w kancelarii Lulka i Wspólnicy.

2. Podłącz media

Jeśli planujesz budowę domu, konieczne jest zapewnienie odbioru ścieków oraz dostawy mediów: wody, energii elektrycznej, gazu. W tym celu należy wystąpić o warunki przyłączenia do odpowiedniej sieci.

W warunkach przyłączeniowych będą opisane miejsca, w których zostanie przyłączona sieć odbiorcza z naszego domu oraz warunki zawarcia umów o dostawę mediów.

3. Wykonaj projekt

Wcześniej jednak konieczne będzie stworzenie przez geodetę mapy do celów projektowych.

- To mapa sytuacyjno-wysokościowa, wykonana w skali 1:500. Na tej mapie architekt naniesie obrys wybranego przez nas projektu domu (lub zaprojektowanego na nasze indywidualne życzenie) oraz sporządzi projekt zagospodarowania terenu – mówi Dawid Bilski, adwokat z kancelarii Andrzej Lulka i Wspólnicy.

Co istotne, będziesz potrzebować także wypisu z rejestru gruntów dla swojej działki i sąsiednich.

- Dysponując MPZP lub decyzją WZ oraz mapą do celów projektowych, możemy przejść do sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego domu, tj. najważniejszego załącznika do wniosku o pozwolenie na budowę. Dla wielu jest to najbardziej przyjemny moment w procedurze ubiegania się o pozwolenie. Wybierając konkretny projekt, decydujemy przecież nie tylko o wyglądzie zewnętrznym naszego przyszłego domu, lecz także o jego możliwościach aranżacyjnych – wskazuje Dawid Bilski.

Pamiętaj, że projekt musi być wykonany w czterech identycznych egzemplarzach. Jeden zostanie w urzędzie, drugi zostanie przekazany do organu nadzoru budowlanego. Dwa pozostałe zostaną dla nas, z których jeden, na etapie rozpoczęcia budowy, przekażemy kierownikowi budowy.

4. Opinie i uzgodnienia

Kolejny krok to przygotowanie dokumentacji dla Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP), która koordynuje uzgadnianie zgłaszanych projektów.

- Opinia ZUDP wyznacza odległości pomiędzy projektowanymi obiektami: budynkami, zjazdami, sieciami oraz w stosunku do granic działek i innych obiektów. Ustalenia MPZP lub WZ lub przepisy mogą zawierać też dodatkowe, szczegółowe warunki, które musi spełnić inwestor, z uwagi na indywidualne parametry gruntu, na którym zamierzamy wybudować dom, lub projektowanego domu – wyjaśnia Andrzej Lulka.

Pamiętaj, że budowa domu może wiązać się także z koniecznością uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, jeśli może ona wpłynąć na gospodarkę wodną w regionie czy pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

5. Uzyskanie pozwolenia na budowę

Na tym etapie powinieneś posiadać już szereg dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do starosty lub prezydenta o wydanie pozwolenia na budowę. Przypomnijmy, będą to:

• oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
• decyzja WZ (w przypadku braku MPZP),
• wypis z rejestru gruntów dla swojej działki i sąsiednich,
• 4 egzemplarze projektu budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy,
• warunki techniczne dostawy mediów.Jakie dane muszą znaleźć się we wniosku?

• dane inwestora,
• rodzaj inwestycji,
• adres miejsca budowy
• oznaczenie nieruchomości.


Pozwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Na wydanie pozwolenia starosta ma 65 dni od dnia złożenia wniosku, pod sankcją grzywny w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Ewentualna kara nie trafi jednak na nasze konto, lecz zasili budżet państwa.

6. Rozpoczęcie budowy. Jak długo ważne jest pozwolenie na budowę?

Rozpoczęcie budowy powinno nastąpić w ciągu 3 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne. W innym przypadku pozwolenie na budowę wygaśnie, a rozpoczęcie robót będzie wymagało uzyskania nowego pozwolenia. O terminie rozpoczęcia prac powinniśmy zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.