Nasze biuro ustala i odprowadza w imieniu klienta wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mam wkrótce przejąć obowiązki w tym zakresie. Jak ustala się wysokość wpłaty i jak się ją ewidencjonuje w księgach rachunkowych?

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany do miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ustala je w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Właśnie od 1 czerwca br. zmieniła się kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, od której ustala się wpłaty na PFRON. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosło 8147,38 zł. Służy ono do ustalenia miesięcznych wpłat na PFRON w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. Zgodnie z ww. zasadą trzeba teraz policzyć 40,65 proc. od tej kwoty. Otrzymujemy 3311,91 zł. Kwota ta jest wyższa o 246,75 zł od kwoty obowiązującej od 1 marca do 31 maja 2024 r.

Przejdźmy teraz do kwestii ewidencji księgowej. Rozrachunki z PFRON z tytułu obowiązkowych wpłat to rozrachunki publicznoprawne. Dlatego operacje te ujmuje się na kontach rozrachunków za pośrednictwem konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne. Po stronie Ma tego konta księguje się powstanie zobowiązania z tytułu PFRON. A z kolei po stronie Wn ujmuje się zmniejszenie tego zobowiązania (korektę), a także jego zapłatę na rachunek PFRON. Jest też możliwość utworzenia konta analitycznego. Wtedy należy to uwzględnić w polityce rachunkowości i takie konto można nazwać np. Rozrachunki z PFRON. Sama ewidencja wpłat dokonywanych na PFRON powinna przebiegać następująco:

1. Naliczenie składki na fundusz: strona Wn konta 450 – Podatki i opłaty, strona Ma konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne (w analityce: Rozrachunki z PFRON),

2. Wpłata miesięcznej składki na rachunek PFRON: strona Wn konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne (w analityce: Rozrachunki z PFRON), strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy. ©℗