Tak podjętą uchwałę rady nadzorczej można zaskarżyć. Przedstawiamy, jak sporządzić pozew sądowy o stwierdzenie nieważności decyzji tego organu
Jestem wspólniczką w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W grudniu 2015 r. rada nadzorcza spółki za pośrednictwem komunikatora Skype podjęła uchwałę w sprawie powołania wiceprezesa. Czy ta uchwała jest ważna, a jeśli nie, to czy można ją zaskarżyć? Kto i w jaki sposób może to uczynić?
Grudniowa uchwała rady nadzorczej M sp. z o.o. jest nieważna. W świetle art. 222 par. 5 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) bezwzględnie zakazane jest bowiem podejmowanie przez radę nadzorczą spółki z o.o. uchwał za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (a więc m.in. poprzez Skype) w sprawach dotyczących np. powołania członków zarządu, czyli m.in. wiceprezesa (ramka 1 – wyciąg z k.s.h).
Czy można żądać uznania nieważności
W kodeksie spółek handlowych brakuje podstawy prawnej dla żądania stwierdzenia nieważności uchwał zarządu sp. z o.o. Należy jej poszukiwać w art. 189 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Za takim rozwiązaniem opowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 18 września 2013 r. (sygn. akt III CZP 13/13) podjętej w składzie siedmiu sędziów (nie ma ona mocy zasady prawnej). Zgodnie z jej treścią „uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej podlegają zaskarżeniu w drodze powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 k.c.)”, po wykazaniu przez wnoszącego powództwo interesu prawnego w jego wniesieniu.
Kto ma interes prawny, może wystąpić do sądu
Czytelniczka jest wspólnikiem M sp. z o.o., której organ – rada nadzorcza – powziął uchwałę w sposób sprzeczny z unormowaniami k.s.h. Posiada ona w konsekwencji interes prawny we wniesieniu pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie powołania wiceprezesa zarządu za pośrednictwem Skype’a.
Czytelniczka powinna wnieść omawiany pozew do właściwego dla siedziby spółki sądu okręgowego – wydziału gospodarczego – bo przedmiotowa sprawa należy do kategorii spraw ze stosunku spółki. Podmiot występuje w przedmiotowym procesie w charakterze pozwanego reprezentowanego przez zarząd (albo pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników, gdyby to zarząd albo jeden z jego członków zainicjował sprawę, ewentualnie w braku organu powołanego do reprezentacji – kuratora ustanowionego przez sąd rozpoznający sprawę na wniosek powoda).
Opłaty
Pozew podlega stałej opłacie sądowej w kwocie 2 tys. zł. Dowód jej uiszczenia stanowi obligatoryjny załącznik do pozwu (przy założeniu, że czytelniczka nie złoży wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych). Poniżej zamieszczamy wzór pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej sp. z o.o.
Uwzględnia on obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. wymóg poinformowania sądu o podjętych próbach mediacji. Przypomnijmy, że od nowego roku każdy pozew musi zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub inny pozasądowy sposób rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto – wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.
Ważne
Pismo procesowe dotyczące sporu wewnątrz spółki należy skierować do sądu okręgowego – wydziału gospodarczego, właściwego dla jej siedziby
Prawidłowość uchwał rady nadzorczej – co mówią przepisy kodeksu spółek handlowych
WZÓR
Płock, 4 stycznia 2016 r.
Do Sądu Okręgowego
X Wydział Gospodarczy
w Łodzi
Powód:
Bianka Igrekowska (PESEL: 80021500111)
zam. ul. Maślana 8, 09-400 Płock
wspólnik M sp. z o.o., ul. Owocowa 23, 09-400 Płock
(KRS: 0000012345)
Pozwany:
M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Owocowa 23, 09-400 Płock
Opłata stała 2000 zł
POZEW O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Działając w imieniu własnym jako wspólnik M sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, załączając aktualny odpis z KRS tejże spółki, na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 58 par. 1 kodeksu cywilnego wnoszę o:
1) stwierdzenie nieważności uchwały nr 20/2015 z 21 grudnia 2015 r. Rady Nadzorczej M sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (adres: ul. Owocowa 23, 09-400 Płock) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000012345 – w sprawie powołania wiceprezesa zarządu M sp. z o.o.;
2) zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych;
3) przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powódki;
4) dopuszczenie, a następnie przeprowadzenie dowodu z następujących dokumentów:
– umowa spółki z 15 marca 2015 r. – na okoliczność zawarcia 15 marca 2015 r. umowy M sp. z o.o., a ponadto ustalenia, iż powódka jest wspólnikiem tejże spółki,
– aktualny odpis z KRS M sp. z o.o., z 4 stycznia 2016 r.– na okoliczność ustalenia, iż powódka jest wspólnikiem M sp. z o.o.,
– protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej M sp. z o.o. z 21 grudnia 2015 r.– na okoliczność podjęcia przez Radę Nadzorczą M sp. z o.o. 21 grudnia 2015 r. uchwały nr 20/2015 w sprawie powołania wiceprezesa zarządu tejże spółki za pośrednictwem Skype’a.
Strony nie podjęły pozasądowej próby rozwiązania niniejszego sporu, ponieważ jedynym sposobem na wyeliminowanie ww. wadliwej uchwały z obrotu prawnego jest stwierdzenie jej nieważności w prawomocnym wyroku wydanym w następstwie uwzględnienia przedmiotowego powództwa.
UZASADNIENIE
Umowa M sp. z o.o. została zawarta 15 marca 2015 r.
Dowód: umowa spółki z 15 marca 2015 r.
21 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej M sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Podjęła ona uchwałę nr 20/2015 w sprawie powołania wiceprezesa zarządu tejże spółki. Przedmiotowa uchwała została powzięta za pośrednictwem Skype’a.
Dowód: protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej M sp. z o.o. z 21 grudnia 2015 r.
Uchwała ta jest więc sprzeczna z treścią art. 222 par. 4 i 5 k.s.h., zgodnie z którym podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą spółki z o.o. w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (a więc m.in. za pośrednictwem Skype’a) nie jest dopuszczalne w sprawach powołania członka zarządu.
Powódka jest wspólnikiem M sp. z o.o., której organ– rada nadzorcza– powziął uchwałę w sposób sprzeczny z unormowaniami k.s.h. Ma ona zatem interes prawny w wytoczeniu przedmiotowego powództwa.
Dowód:
– umowa spółki z 15 marca 2015 r.,
– aktualny odpis z KRS M sp. z o.o.
Z uwagi na powyższe pozew jako uzasadniony zasługuje na uwzględnienie.
W załączeniu:
– dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu,
– odpis pozwu,
– dokumenty z poz. „Dowód”.
....................................
Bianka Igrekowska
Podstawa prawna
Art. 210 par. 1 oraz art. 222 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.).
Art. 17 pkt 42, art. 40, art. 69, art. 189 ustawy z 17 listopada 1964 r.– Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).
Art. 58 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
Art. 29 pkt 5 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.).
Art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 127 ze zm.).