Nawet 25 mld zł z Funduszy Europejskich może zasilić w najbliższych latach projekty rewitalizacji gmin. Kluczem do sukcesu jest kompleksowość, współpraca urzędów z obywatelami i tworzenie warunków dla przedsiębiorczości.
Najbliższe lata to czas kolejnych inwestycji wspieranych z Funduszy Europejskich. Część z nich będzie związana z rewitalizacją polskich miast i miasteczek. Warto tu pamiętać, że głównym celem takich inwestycji nie jest – jak to się zwykło uważać – poprawa estetyki zdegradowanych obszarów i budynków. Najważniejsze jest to, żeby przywrócić je do życia społecznego i gospodarczego. Aby skoordynować projekty dotyczące rewitalizacji i nadać im właściwy kierunek opracowywany jest Narodowy Plan Rewitalizacji. Środki na jego realizację obejmować będą około 25 mld zł, z których większość pochodzić będzie z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, w tym w szczególności z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Niemniej, swój wkład wniesie również budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego, a także podmioty prywatne, które włączą sięw proces rewitalizacji. Podkreślić należy, że rewitalizacja to kompleksowe działania na rzecz obszarów zdegradowanych prowadzone zawsze we współpracy z lokalną społecznością i na podstawie programu rewitalizacji, Dlatego ważne jest, aby działania te ukierunkowane były na osiągnięcie celów społecznych, do których należą m.in. aktywizacja społeczna, przeciwdziałanie ubóstwu czy rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości.
Nie tylko infrastruktura