Na podstawie umowy dzierżawy poddzierżawiłem od spółki budynek pawilonu. Spółka miała na ten pawilon podpisaną umowę dzierżawy z właścicielem. Na podstawie tego kontraktu jestem uprawniony do korzystania z pawilonu na potrzeby działalności handlowej w ramach wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. Spółka jednak nie uiszczała czynszu, dlatego właściciel nieruchomości rozwiązał z nią umowę. Czy mogę domagać się w sądzie uznania, że z właścicielem nieruchomości łączy mnie umowa dzierżawy?
Reklama
EKSPERT RADZI
Nie, czytelnik nie może skutecznie domagać się w sądzie ustalenia, że z właścicielem nieruchomości łączy go umowa dzierżawy.
Z opisu stanu faktycznego wynika, że chociaż czytelnik i spółka nazwali kontrakt umową dzierżawy, to faktycznie nie łączyła ich ta umowa. W istocie łączyła go ze spółką umowa najmu, a nie poddzierżawy. Zgodnie bowiem z art. 693 par. 1 kodeksu cywilnego przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
Najistotniejsza różnica między umową najmu a dzierżawy sprowadza się do możliwości pobierania pożytków przez dzierżawcę, a nie tylko do używania (tak jak w przypadku rzeczy stanowiącej przedmiot stosunku najmu). Funkcją dzierżawy jest więc, niezależnie od jej przedmiotu, zapewnienie możliwości czerpania pożytków z cudzej rzeczy (ewentualnie prawa). Pożytki te zostały zdefiniowane w art. 53–55 k.c. Zamiar i cel umowy między czytelnikiem a spółką został określony w ten sposób, że czytelnik uprawniony jest do korzystania z pawilonu na potrzeby działalności handlowej wykonywanej przez siebie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wynika z tego, że nie mógł on pobierać pożytków cywilnych z rzeczy, ponieważ to nie nieruchomość stanowić miała przedmiot stosunku prawnego z jego klientami podczas prowadzonej osobiście działalności handlowej.
Pogląd powyższy potwierdza wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 3 października 2014 r. (sygn. akt VII Ga 135/14). W orzeczeniu tym sąd stwierdził, że uzyskiwania przychodów w związku z prowadzeniem własnej działalności handlowej nie można traktować jak pobierania pożytków cywilnych z nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 659 par. 1, art. 693 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1963 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
Art. 189 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).