Podatnicy, którzy skorzystają z ulgi na działalność sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, będą musieli złożyć informację o odliczonych kosztach na nowym formularzu CIT-CSR lub PIT-CSR.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty obu. Jeszcze dziś można zgłaszać uwagi do zaproponowanego formularza CIT-CSR (na adres: Konsultacje.WzoryCIT@mf.gov.pl). Termin konsultacji drugiego (PIT-CSR) już minął.
Przypomnijmy, że nowa ulga, zwana również ulgą sponsoringową, obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Pozwala odliczyć dodatkowo 50 proc. wydatków poniesionych na działalność: sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Warunkiem jest, aby były one zarazem kosztem uzyskania przychodów, a więc miały związek z przychodami. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono te koszty (art. 18ee ust. 9 ustawy o CIT, art. 26ha ust. 9 ustawy o PIT).
Niezależnie od tego podatnik w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje odliczenia, musi złożyć informację według ustalonego wzoru (CIT-CSR, PIT-CSR), zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu (art. 18ee ust. 10 ustawy o CIT, art. 26ha ust. 10 ustawy o PIT). Preferencja ta ma zastosowanie po raz pierwszy do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
Przypomnijmy, że ulgą na działalność sportową objęte są koszty finansowania: klubów sportowych (np. zakup sprzętu sportowego), stypendiów sportowych, imprez sportowych niebędącej imprezą masową.
Z kolei w przypadku działalności kulturalnej liczy się poniesienie kosztów na rzecz instytucji kultury wpisanej do rejestru, a także finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne. Natomiast ulga na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę pozwala odliczyć dodatkowo m.in. wydatki na studenckie stypendia za wyniki w nauce, stypendia naukowe dla doktorantów.