Zmniejszenie w 2015 roku kwotowych progów przewidzianych w przepisach dotyczących rachunkowości i podatków to zła wiadomość dla wielu przedsiębiorców prowadzących niewielkie firmy
Reklama
W przyszłym roku będą obowiązywać niższe – wyrażone w złotych – limity dające prawo do korzystania z różnych ułatwień, przykładowo związanych z prowadzeniem ksiąg w firmach czy też dokonywaniem rozliczeń podatkowych. Na skutek zmniejszenia tych granicznych kwot z przewidzianych w przepisach preferencji nie będzie mogła skorzystać część przedsiębiorców prowadzących nieduże firmy.

Reklama
Zacznijmy od kwestii związanych z prowadzeniem ksiąg w przedsiębiorstwach. Otóż osoby fizyczne, a także spółki cywilne, jawne, partnerskie oraz spółdzielnie socjalne muszą prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w złotych 1 200 000 euro. Tak wynika z ustawy o rachunkowości. Wyrażoną w euro kwotę przelicza się na złote po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski (NBP), na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.
Zgodnie z tabelą NBP z 30 września 2014 r. średni kurs euro wynosił 4,1755 zł. Zatem limit przychodów, którego osiągnięcie w tym roku będzie zobowiązywać do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 roku, wynosi 5 010 600 zł.
Dla porównania: limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych na 2014 rok wynosi 5 059 560 zł, natomiast wspomniany próg na 2013 rok wynosił 4 936 560 zł.
Obniżenie limitu na przyszły rok – w porównaniu z obecnym – oznacza, że w 2015 roku więcej przedsiębiorców będzie musiało zaprowadzić pełnej księgowości, która jest bardziej złożona, a w konsekwencji również kosztowniejsza, szczególnie gdy przedsiębiorca zleca prowadzenie ksiąg zewnętrznej kancelarii rachunkowej.
Natomiast jeżeli wspomniani już przedsiębiorcy nie przekroczą nowego wyższego pułapu przychodów, będą mogli korzystać z uproszczonych form ewidencji, przykładowo z podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dla celów VAT
Z kolei średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 1 października ma znaczenie dla wyliczania kilku innych limitów dotyczących szczególnie niewielkich przedsiębiorców.
Zacznijmy od ustawy o podatku od towarów i usług. Zawarto w niej definicję małego podatnika VAT. Jest nim taki podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. Według tabeli NBP z wtorku 1 października 2014 r. średni kurs euro wynosił 4,1792 zł. Wynika z tego, że status małego podatnika w 2015 roku będzie przysługiwał tym przedsiębiorcom, u których wartość sprzedaży (razem z podatkiem) do końca grudnia tego roku nie przewyższy 5 015 000 zł. Dla porównania: w 2014 roku limit ten wynosi 5 068 000 zł, natomiast w 2013 roku było to 4 922 000 zł.
Warto zwrócić uwagę, że według ustawy o VAT za małego podatnika uważa się również prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. To zaś oznacza, że na przyszły rok limit dla tych małych podatników będzie wynosił 188 tys. zł. Przypomnijmy, że na ten rok omawiany limit ustalono na 190 tys. zł, natomiast w 2013 roku obowiązywał pułap wynoszący 185 tys. zł.
Podatek zryczałtowany
Dla przedsiębiorców prowadzących niewielkie firmy dostępna jest również uproszczona forma rozliczeń. Regulujące ją przepisy zawarte są w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z tymi regulacjami podatnicy mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli m.in. w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów jej wspólników z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 tys. euro.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mają prawo opłacać również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w poprzednim roku nie przekroczyły kwoty 150 tys. euro. W tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.
We wspomnianych sytuacjach kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Tak właśnie wynika z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W związku z tym na 2015 rok równowartość 150 000 euro dla celów tego podatku wyniesie 626 880 zł.
Przypomnijmy, że wartość przychodów (za rok poprzedni) uprawniająca do opodatkowania ryczałtem w 2014 roku wynosi 633 450 zł. Natomiast w 2013 roku było to 615 300 zł.
Rozliczenia kwartalne
Dla przedsiębiorców korzystających ze zryczałtowanego podatku dochodowym bardzo istotne są przepisy dotyczące rozliczeń. Z regulacji tych wynika, że – generalnie – podatnicy są zobowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20. następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania.
Jednak w przepisach przewidziano odstępstwo od tej zasady. Mianowicie niektórzy przedsiębiorcy mogą obliczać ryczałt i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania. Zasadę tę mogą jednak stosować wyłącznie ci przedsiębiorcy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. Zatem w 2015 roku ten limit będzie wynosił 104 480 zł. Dla porównania: w 2014 roku kwota ta wynosi 105 575 zł. Natomiast w 2013 roku było to 102 550 zł.