W 2015 roku obniży się kwotowy próg, od którego zależy posiadanie dającego prawo do udogodnień statusu małego podatnika
Reklama
Małymi podatnikami są przedsiębiorcy, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. Tak wynika zarówno z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reklama
Według tabeli NBP z wtorku 1 października 2014 r. średni kurs euro wynosił 4,1792 zł, zatem status małego podatnika w 2015 roku będzie przysługiwał przedsiębiorcom, u których sprzedaż (razem z należnym VAT) do końca tego roku nie przewyższy 5 015 000 zł. Dla porównania: w 2014 roku limit ten wynosi 5 068 000 zł, natomiast w 2013 roku było to 4 922 000 zł.
Mali podatnicy mogą korzystać z pewnych udogodnień. I tak mają oni prawo dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (np. maszyn), z wyłączeniem samochodów osobowych. Wyjaśnijmy, że Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych oraz ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych.
Mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym, w którym wspomniane środki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych (z jednorazowej amortyzacji mogą również skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej – z pewnym tylko ograniczeniem).
Także przeliczenia na złote wspomnianej kwoty 50 tys. euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. Oznacza to, że wartość środków trwałych, od których w 2015 roku będzie można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, wyniesie 209 tys. zł. Przypomnijmy, że w 2014 roku limit ten wynosi 211 tys. zł, natomiast w 2013 roku było to 205 tys. zł.