Niewielkie firmy, które zatrudniają pracowników za minimalną pensję, przeznaczą na ich płace więcej pieniędzy. Będą również musiały podwyższyć niektóre świadczenia i składki
Reklama
Zdarza się, że w drobnych przedsiębiorstwach pewna część pracowników otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Należy jednak pamiętać, że ta najniższa płaca jest co roku zwiększana. W konsekwencji wszyscy pracodawcy muszą podwyższać wypłaty dla pracowników otrzymujących takie minimalne miesięczne pensje. Dotyczy to również niewielkich firm. Jeżeli tego nie zrobią, to mogą zostać ukarane grzywną.
Rządowe rozporządzenie
Rząd wydał rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r., z którego wynika, że taka pensja wyniesie 1750 zł. Przypomnijmy, że obecnie jest to 1680 zł. Jak więc z tego wynika, w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 70 zł brutto w porównaniu z obowiązującym w tym roku. Jeśli zatem w 2015 roku nie zmieni się wysokość składek, podatku i pozostałych składników wpływających na wysokość wynagrodzenia, to taka minimalna płaca netto, którą otrzymuje pracownik, wyniesie 1286,16 zł. Dla porównania – teraz jest to 1237,20 zł.
Warto przy okazji zwrócić uwagę na pewną istotną kwestię dotyczącą pracowników w okresie pierwszego roku ich pracy. Wiele takich osób zatrudniają również niewielkie przedsiębiorstwa. Zgodnie z przepisami osobom tym można płacić jeszcze mniej. Mianowicie wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie pierwszego roku jego pracy nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy pamiętać, że do tego okresu wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Konkretnie więc od początku przyszłego roku wynagrodzenie pracownika w okresie pierwszego roku pracy nie będzie mogło być mniejsze niż 1400 zł brutto. Tyle bowiem wynosi 80 proc. kwoty 1750 zł, czyli minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku. Dla porównania, wynagrodzenie brutto pracownika w okresie pierwszego roku jego pracy w 2014 roku wynosi 1344 zł (80 proc. kwoty 1680 zł).
Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia oznacza wzrost kosztów pracowniczych ponoszonych przez firmy zatrudniające osoby otrzymujące najniższe płace. Będzie to oczywiście dotyczyło również niewielkich przedsiębiorstw.
Konsekwencje zmian
Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że podwyżka minimalnego wynagrodzenia spowoduje również zwiększenie określonych świadczeń. Dotyczy to chociażby minimalnej podstawy zasiłku chorobowego. Jeśli pracownik jest zatrudniony na cały etat w drugim i kolejnym roku pracy, to nie może być ona niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. tego wynagrodzenia. Natomiast dla pracownika w pierwszym roku jego pracy omawianą podstawę zasiłku chorobowego oblicza się w ten sposób, że od kwoty odpowiadającej 80 proc. minimalnego wynagrodzenia odlicza się kwotę wynoszącą 13,71 proc. tego wynagrodzenia.
Jak z tego wynika, w 2014 roku najniższa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego na cały etat – w drugim i kolejnych latach pracy – w tym roku wynosi 1449,67 zł (1680 zł pomniejszone o 13,71 proc.). Natomiast dla osoby w pierwszym roku pracy zasiłek ten wynosi 1159,74 zł (1344 zł pomniejszone o 13,71 proc.).
Z kolei w przyszłym roku podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika – w drugim i kolejnych latach pracy – wyniesie1510,07 zł (1750 zł x 13,71 proc. = 239,93 zł; 1750 zł – 239,93 zł = 1510,07 zł). A dla osoby w pierwszym roku pracy zasiłek będzie wynosił 1208,06 zł (1400 x 13,71 proc. = 191,94 zł; 1400 zł – 191,94 zł = 1208,06 zł).
Dla niektórych przedsiębiorców
Przy okazji warto wskazać również na konsekwencje podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, które mogą być istotne tylko dla niektórych grup przedsiębiorców. Jaka więc będzie wysokość takich wybranych świadczeń w 2015 roku zależnych od minimalnego wynagrodzenia?
Zacznijmy od świadczenia pieniężnego dla praktykanta. W 2015 roku będzie ono wynosiło nie więcej niż 3500 zł (czyli dwukrotność płacy minimalnej).
Należy też wspomnieć o wynagrodzeniu za czas gotowości do pracy i przestój. Będzie ono nie niższe niż 1750 zł za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
Kolejnym świadczeniem uzależnionym od minimalnego wynagrodzenia jest odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację. W przyszłym roku będzie ono nie niższe niż 1750 zł.
Podwyżka minimalnego wynagrodzenia spowoduje również zwiększenie niektórych świadczeń. Dotyczy to chociażby minimalnej podstawy zasiłku chorobowego
Za pracę w porze nocnej
Firmy będą musiały więcej zapłacić pracownikom wykonującym prace w porze nocnej. Takim osobom przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stawka ta jest zróżnicowana, gdyż zależy od liczby dni, które w konkretnym miesiącu są dniami pracy. Oto przykładowe przyszłoroczne stawki: za styczeń – 2,19 zł, za luty – 2,19 zł, za marzec – 1,99 zł, za kwiecień – 2,08 zł, za maj – 2,19 zł, za czerwiec – 2,08 zł, za lipiec – 1,90 zł.
Ile trzeba pozostawić pracownikowi
Przedsiębiorcy będący pracodawcami muszą też pamiętać, że zwiększenie minimalnej pensji oznacza wyższe kwoty wolne od potrąceń. Pracownikowi powinno pozostać 100 proc. minimalnego wynagrodzenia po dokonaniu potrąceń niealimentacyjnch. Jeżeli dochodzi do potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, trzeba mu pozostawić 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Z kolei po potrąceniu kar pieniężnych trzeba pozostawić 90 proc. minimalnego wynagrodzenia. Należy pamiętać, że we wszystkich wymienionych przypadkach chodzi o kwoty po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych)