W sumie Izba niższa przyjęła ponad 20 senackich poprawek, w większości doprecyzowujących i poszerzających wprowadzane przez ustawę swobody w działalności gospodarczej. Wśród nich są m.in. dotyczące: prostszych zasad przedstawiania zaświadczeń lekarskich, doprecyzowania oświadczeń przedsiębiorców o świadomości odpowiedzialności karnej, naliczania preferencyjnej akcyzy na olej opałowy, a także zasad opodatkowania wykorzystywania służbowego samochodu do celów prywatnych.

Sejm odrzucił tylko jedna poprawkę Senatu, która miała wprowadzić przepisy przejściowe w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Jak wyjaśniła PAP przewodnicząca sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. związanych z ograniczaniem biurokracji Maria Janyska (PO) ta poprawka nie była potrzebna, gdyż szybkie procedowanie nad ustawą umożliwiło wprowadzenie przepisów właściwych, już zawartych w ustawie rządowej, w takim terminie, żeby mogły one obowiązywać od przyszłego roku.

Zgodnie z ustawą pracownik, który korzysta z samochodu służbowego także do celów prywatnych będzie płacił za to zryczałtowany podatek według dwóch stawek - uzależnionych od pojemności silnika. Za samochody z silnikiem o pojemności do 1600 cm3 będzie to 45 zł, a za samochody o większej pojemności - 72 zł. To rozwiązanie ma być znacznie korzystniejsze dla podatników niż obecne niejednoznaczne przepisy. "Nie będzie takich sytuacji jak obecnie, że urząd skarbowy może uznać, iż podstawą obliczenia takiego dochodu są np. rynkowe ceny wynajmu samochodu, co było niekorzystne dla podatnika" - oceniła Janyska.

Sejm przyjął natomiast poprawkę Senatu dotyczącą sytuacji, w której pracownik korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych za częściową odpłatnością na rzecz pracodawcy. W takim przypadku podstawą opodatkowania pracownika będzie wartość jego przychodów, pomniejszona o wysokość takiej odpłatności.

Sejm poparł także poprawki Senatu, które precyzują zasady naliczania preferencyjnej akcyzy za olej opałowy. Modyfikuje ona przepis zmierzający do zastosowania wyższej, "sankcyjnej”, stawki akcyzy na paliwa opałowe. "Chodzi o to, żeby nie karać za drobne błędy formalne wyższą akcyzą, gdy jest ustalony nabywca towaru" - powiedział PAP wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj. Pozostałe poprawki Senatu miały głównie charakter redakcyjny.

Ustawa stanowi czwartą transzę tzw. pakietu deregulacji. Celem jest m.in. uproszczenie regulacji, redukcja części obowiązków informacyjnych, uściślenie niektórych zapisów budzących wątpliwości interpretacyjne, redukcja wskazanych obowiązków dokumentacyjnych, a tym samym poprawa efektywności pracy i możliwości inwestowania.

W uchwalonej w październiku przez Sejm ustawie zaproponowanych zostało ponad 40 rozwiązań wymagających dokonania zmian w 30 ustawach, m.in. w Kodeksie pracy, ustawie o izbach gospodarczych, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto zmiany obejmują ustawy: o gwarantowanych przez państwo ubezpieczeniach eksportowych, o statystyce publicznej, o ochronie danych osobowych, o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, o systemie ubezpieczeń społecznych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Prawie ochrony środowiska, o dostępie do informacji publicznej, o podpisie elektronicznym, materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ochronie roślin, ustawie o podatku od towarów i usług, Prawie celnym, ustawie o podatku akcyzowym oraz o kredycie konsumenckim.