Aż 460 barier dla rozwoju przedsiębiorczości wskazała w tym roku Konfederacja Lewiatan. Na czarnej liście znalazły się np. niejasne przepisy podatkowe, nieefektywne regulacje prawa zamówień publicznych czy zbyt długie postępowania sądowe.

Organizacja po raz 11 przedstawiła listę barier utrudniających życie polskim przedsiębiorcom. Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan zaznaczyła, że od początku istnienia zestawienia pojawia się w nim problem niewłaściwie funkcjonującego prawa budowlanego i brak planów zagospodarowania przestrzennego. Od lat organizacja zwraca też uwagę na przewlekłość postępowań wymiaru sprawiedliwości - Jeremi Mordasewicz, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, wyjaśnił, że w efekcie prowadzi to do rezygnacji z dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców. - Sytuacja, w której dochodzi się swoich należności przez 3 lata doprowadza do tego, że przedsiębiorca nieuczciwy staje się bezkarny, a uczciwy czuje się bezsilny – podkreślał podczas konferencji ekspert.

Wśród pozytywnych zmian organizacja wskazała modyfikację prawa pracy. Tutaj korzystnie został oceniony wydłużony okres rozliczeniowy czasu pracy, wprowadzenie ruchowych godzin jej wykonywania w porozumieniu z pracownikami oraz rozszerzenie możliwości świadczenia usług zagranicznym przedsiębiorstwom w dni świąteczne.

Jako źródło barier przedstawiciele Lewiatana wymieniają m.in. złą i niejednolitą interpretację przepisów, brak niektórych regulacji bądź nienależyte ich wykorzystywanie. Znaczenie ma tu też nierzetelne przeprowadzanie konsultacji społecznych czy niedokładne monitorowanie skutków wprowadzanych zmian.

Konfederacja przedstawiła zestawienie barier wraz z ich przyczyną prawną lub faktyczną oraz propozycją rozwiązania problemu. Oprócz wymienionych już wcześniej barier – w ocenie Konfederacji - rozwój przedsiębiorczości blokuje też m.in. brak implementacji unijnych przepisów o emisjach pyłów. Problem pojawia się też w dostępie przedsiębiorców prywatnych do rynku usług publicznych: komunalnych, zdrowotnych czy pocztowych.

Eksperci przedstawili bariery w kilkunastu grupach:
- Podatki i składki na ubezpieczenie – wciąż są zbyt wysokie, a przepisy niejasne;
- Nieelastyczne przepisy prawa pracy;
- Niedopasowanie systemu edukacji do bieżących potrzeb i trendów gospodarki, brak prognostyki rynku;
- Niestabilność regulacji w zakresie ochrony środowiska;
- Niska efektywność zamówień publicznych;
- Przewlekłe i kosztowne dochodzenie należności;
- Przewlekły i nieefektywny proces upadłości uniemożliwiający szybką restrukturyzację;
- Utrudniony dostęp przedsiębiorców prywatnych do rynku usług publicznych, m.in. komunalnych, pocztowych czy zdrowotnych;
- Nieefektywne wykorzystywanie funduszy UE;
- Bariery w realizacji inwestycji budowlanych i nieracjonalne zagospodarowanie przestrzeni;
- Bariery w obszarze ochrony zdrowia;
- Bariery rozwoju branży energetycznej;
- Bariery w sektorze telekomunikacyjnym i medialnym;
- Bariery w działalności instytucji finansowych (branża bankowa i ubezpieczeniowa).