Wiele przedsiębiorstw potrzebujących pieniędzy na finansowanie swojej działalności, nie może liczyć, że otrzymają je od banków. Powodów może być wiele – słaba kondycja finansowa firmy, brak twardych zabezpieczeń, pozytywnie ocenianych przez banki (np. nieruchomości), należności od wielu dobrych dłużników, które otworzyłyby szanse na finansowanie w postaci faktoringu.
Piotr Winnicki, dyrektor ds. finansowania handlu Raiffeisen Polbank / Dziennik Gazeta Prawna
Reklama
Niejednokrotnie przedsiębiorstwa potrzebują finansowania na zakup materiałów do produkcji pod podpisany już kontrakt handlowy. Niemniej jednak spotykają się z odmową, ponieważ kwota finansowania wykracza poza zdolność spłaty kredytu wynikającą z bilansu firmy. Głównym powodem takich sytuacji jest to, że standardowo banki szacują zdolności do spłaty udzielonego kredytu na podstawie historycznych danych finansowych firmy obrazujących poziom obrotów, zapasów, zysków, rentowności etc.

Reklama
W takich sytuacjach potrzeby firmy mogą spełnić jedynie banki specjalizujące się w pożyczaniu pod konkretne kontrakty handlowe zawarte przez firmę, czyli udzielaniu kredytów strukturyzowanych na finansowanie kontraktów handlowych (Structured Trade Finance – STF). Takim bankiem jest np. Raiffeisen Polbank, który dysponuje zespołem specjalistów (Front Office Trade Finance), którzy układają strukturę finansowania dopasowaną do specyfiki klienta oraz jego kontraktu handlowego. Druga część zespołu (Mid-Office Trade Finance) jest odpowiedzialna za kontrolę uruchomień kredytów, administrowanie spłatami oraz monitorowanie warunków udzielonych kredytów i zabezpieczeń transakcyjnych w trakcie ich trwania.
Kredyty STF stanowią alternatywną formę finansowania transakcji zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, dopasowaną do wymogów każdego kontraktu handlowego. Niejednokrotnie jest to jedyna możliwa forma finansowania działalności handlowej, szczególnie w przypadku gdy przedsiębiorstwo ma ograniczone możliwości pozyskania nowych kredytów.
Jakie firmy mogą skorzystać z kredytów STF? Przede wszystkim te, które:
● importują towary w celu ich dalszej odsprzedaży swoim odbiorcom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym;
● importują materiały/surowce w celu realizacji kontraktów zawartych ze swoimi odbiorcami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi;
● realizują kontrakty eksportowe i potrzebują środków na zakupy towarów i materiałów na rynku krajowym;
● mają trudności z pozyskaniem wystarczającego finansowania w formie kredytu w rachunku bieżącym/overdraftu w celu sfinansowania działalności handlowej;
● nie dysponują majątkiem trwałym (np. nieruchomości), który może służyć jako zabezpieczenie kredytu.
Realizacja kontraktów handlowych czy wykonawczych wymaga znacznych nakładów finansowych, począwszy od fazy przed wysyłką towarów lub wykonaniem usługi, poprzez transport, magazynowanie, sprzedaż, aż do momentu otrzymania należności.
Nie każdy przedsiębiorca dysponuje odpowiednią ilością środków własnych niezbędnych do realizacji takiego kontraktu. Dlatego po przeprowadzeniu analizy warunków transakcji finansowanie w formie STF może być zastosowane w całym cyklu handlowym. Kredyt STF może być udostępniony już przed wysyłką (na zakup materiałów, produkcję), jak również po wysyłce.
Zabezpieczeniami najczęściej stosowanymi w przypadku kredytów STF są:
● cesja należności z kontraktu sprzedaży (cicha lub potwierdzona),
● zapasy w magazynie – przewłaszczenie, zastaw rejestrowy,
● przewłaszczenie towaru w drodze,
● cesja z polis ubezpieczeniowych,
● cesja należności z wpływów z akredytywy eksportowej.
Finansowanie poprzez kredyty strukturyzowane na finansowanie kontraktów handlowych wiąże się ze znaczącymi korzyściami dla przedsiębiorstwa. Są to:
● pozyskanie środków na realizację podpisanych kontraktów krajowych i zagranicznych,
● oparcie kwot i terminów kredytu w większym stopniu na finansowaniu kontraktów niż na standingu finansowym firmy,
● wykorzystanie zabezpieczeń wynikających z relacji handlowych (cesje z kontraktów, z akredytyw, przewłaszczenie finansowanego towaru itp.) zamiast zabezpieczeń majątkowych,
● przejęcie ryzyka spłaty kontrahenta w strukturach bez regresu,
● odnawianie kwoty – po spłacie części bądź całości zadłużenia Klient może wykorzystać kredyt ponownie,
● okres kredytowania do 12 miesięcy,
● indywidualne rozwiązania dopasowane do specyfiki działalności klienta lub do specyfiki finansowanego kontraktu,
● finansowanie całego cyklu handlowego lub wybranego jego fragmentu.

Kredyt STF może być udzielony jako:

Prefinansowanie – wykorzystywany w formie realizacji płatności do dostawców klienta za nabywany towar lub usługę, niezbędne do zrealizowania kontraktu lub zamówienia będących przedmiotem finansowania. Finansowanie może dotyczyć zakupów krajowych i zagranicznych. Płatności w ramach kredytu na prefinansowanie realizowane są zawsze do uzgodnionych między bankiem a klientem podmiotów na podstawie odpowiednich dokumentów (np. kontraktu, zamówienia, faktury pro forma, faktury handlowej itp.) Podstawą do udzielenia kredytu na prefinansowanie może być również akredytywa dokumentowa otwarta na rzecz klienta banku.

Postfinansowanie – może być kredytem celowym lub dającym klientowi większą swobodę w dysponowaniu środkami uzyskanymi z kredytu. Podstawą uruchomienia tego kredytu jest pula istniejących należności klienta, które będą stanowiły źródło spłaty kredytu.

Dyskonto weksli – finansowanie uruchamiane w formie dyskonta kwot należnych z tytułu weksli (z awalem bankowym lub bez) w obrocie krajowym i zagranicznym. Finansowanie może być realizowane z regresem albo bez regresu, tj. bez lub z przejęciem ryzyka spłaty ze strony dłużnika (wystawcy weksla).

Dyskonto należności z akredytywy dokumentowej – bez regresu, tj. z przejęciem ryzyka spłaty przez bank.

Kombinacja powyższych struktur finansowania.

Piotr Winnicki

PARTNER OPRACOWANIA