Przedsiębiorcy muszą co miesiąc lub co kwartał regulować VAT. Mają też obowiązek wpłacać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy swój i pracowników.
Reklama
Terminy rozliczania podatków / Dziennik Gazeta Prawna
Małe i średnie firmy, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą co miesiąc pamiętać o podatkach. Obowiązki dotyczą różnych danin, m.in. dochodowego i od towarów i usług. Sprowadzają się do składania deklaracji i wpłacania w określonych terminach zaliczek na podatek. Ponadto przy czynnościach podejmowanych w trakcie działalności, np. uzyskania pożyczki czy darowizny, może powstać obowiązek rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn.
Jeśli podatnik zapomni o jakichś obowiązkach, w najlepszym wypadku będzie musiał dopełnić czynności (np. złożyć deklarację), a w najgorszym – zapłacić kary karnoskarbowe.

Rozliczanie CIT

Osoby prawne (m.in. spółki z o.o. i akcyjne) mają obowiązek na bieżąco rozliczać podatek dochodowy (CIT). Muszą więc co miesiąc (z wyjątkami, o których poniżej) wpłacać zaliczki, a po zakończeniu roku składać zeznanie roczne – do końca marca roku następującego po roku, którego dotyczy dochód (np. za 2013 r. zeznanie trzeba złożyć do 31 marca 2014 r.). Generalnie po każdym miesiącu trzeba obliczać zaliczkę na podatek dochodowy na podstawie dochodu uzyskanego w danym miesiącu, a następnie wpłacić ją na konto urzędu skarbowego.
Zgodnie z art. 25 ust. 1a ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) zaliczki miesięczne trzeba wpłacać w terminie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień trzeba wpłacić do 20 stycznia kolejnego roku. Nie trzeba jej jednak wpłacać w sytuacji, gdy przed 20 stycznia podatnik złoży zeznanie roczne CIT oraz zapłaci podatek za cały poprzedni rok. Spółka musi więc rozważyć, co jest dla niej korzystniejsze: zapłata zaliczki za grudzień do 20 stycznia i złożenie zeznania rocznego do końca marca, czy też wypełnienie obu tych obowiązków przed 20 stycznia i zapłata należności wynikającej z zeznania.
Podatnicy rozpoczynający działalność w pierwszym roku oraz mali podatnicy (u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku 1,2 mln euro, czyli w 2012 r. – 5 mln 324 tys. zł) nie muszą wpłacać zaliczek miesięcznych. Mogą wybrać zaliczki kwartalne. Muszą jednak powiadomić o wyborze tej metody na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego – do 20 lutego roku, w którym stosują zaliczki kwartalne.
Podatnicy, którzy wybiorą tę metodę, obliczają zaliczki za kwartał i muszą je wpłacać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy należność. Zaliczkę za IV kw. trzeba zapłacić do 20 stycznia kolejnego roku. Podobnie jak w przypadku zaliczek miesięcznych zaliczki za ostatni kwartał nie trzeba wpłacać w sytuacji, gdy podatnik złoży przed 20 stycznia zeznanie roczne i zapłaci należność z niego wynikającą.
Przepisy ustawy o CIT przewidują też możliwość wpłacania zaliczek uproszczonych. Ta metoda polega na tym, że należność wpłaca się co miesiąc, ale w stałej wysokości. Kwotę zaliczki oblicza się raz, na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym w poprzednim roku podatkowym lub przed dwoma laty, a nie na bieżąco. W praktyce, jeśli podatnik będzie chciał w 2014 r. wpłacać zaliczki uproszczone, to do obliczenia wysokości zaliczki będzie brał pod uwagę dochód osiągnięty w 2012 r. albo w 2011 r. Zaliczka miesięczna w 2014 r. wyniesie 1/12 tego dochodu.
Nie wszyscy mogą jednak z tego skorzystać. Nie dotyczy to przykładowo podatników, którzy w poprzednim roku rozpoczęli prowadzenie działalności.

Rozliczanie PIT

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rozliczają PIT w podobny sposób jak osoby prawne. Muszą co miesiąc wpłacać zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku złożyć zeznanie roczne (mają na to czas do 30 kwietnia). Jak wynika z art. 44 ust. 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), wysokość zaliczek ustala się w następujący sposób:
1) obowiązek wpłacania zaliczki powstaje od miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (czyli kwotę 3091 zł);
2) zaliczkę za pierwszy miesiąc stanowi podatek obliczony od osiągniętego dochodu;
3) zaliczkę za kolejne miesiące ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.
Podatnicy mogą też wybrać zaliczki kwartalne. Mali podatnicy muszą o tym powiadomić naczelnika urzędu skarbowego do 20 lutego, a przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w trakcie roku – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, ale nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z zaliczek uproszczonych. Dotyczy to jednak tych, którzy są opodatkowani według skali podatkowej (według stawek 18 i 32 proc.) albo liniowo (według jednej stawki – 19 proc.). Muszą wtedy obliczyć zaliczki w wysokości 1/12 kwoty podatku należnego obliczonego według skali lub liniowo od dochodu z lat poprzednich. A zatem w 2014 r. trzeba będzie wziąć pod uwagę podatek należny od dochodu za 2012 lub 2011 r.

Inne obowiązki

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, są również płatnikami podatku dochodowego. Oznacza to, że muszą obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują przychody m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy i pracy nakładczej. Kwoty zaliczek na podatek trzeba przekazać na rachunek urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki.
Po zakończeniu roku, jeśli pracownik złoży informację (do 10 stycznia musi przekazać PIT-12 pracodawcy), że chce, aby rozliczył go pracodawca, ten będzie musiał przesłać do urzędu skarbowego i pracownikowi deklarację – roczne obliczenie podatku (PIT-40). W innym przypadku pracodawca musi do końca lutego przekazać pracownikom i do urzędu imienne informacje (PIT-8b lub PIT-11).

Zasady płacenia VAT

Podatnicy VAT mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. W tym samym terminie trzeba wpłacić podatek należny za okresy miesięczne na rachunek urzędu skarbowego.

Podatnicy VAT (nie dotyczy rozliczających się metodą kasową) mogą również wybrać deklaracje kwartalne. Muszą jednak wcześniej zawiadomić o swoim wyborze naczelnika urzędu skarbowego – do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku wykonywanie czynności opodatkowanych VAT musi złożyć takie zawiadomienie w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności. Podmioty składające deklaracje kwartalne muszą wpłacać podatek za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego. Z kolei podmioty inne niż mali podatnicy muszą wpłacać zaliczki na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji złożonej za poprzedni kwartał – w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka.

PARTNER CYKLU