Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministra Cyfryzacji o wyłączenie w jak najszerszym zakresie przedsiębiorców z obowiązków informacyjnych wynikających z RODO - poinformowało we wtorek biuro prasowe Rzecznika.

Jak podkreślono, Rzecznik wystąpił do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych, mających na celu ograniczenie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO względem przedsiębiorców z sektora MŚP.

Zgodnie z art. 13 RODO administrator każdorazowo ma obowiązek przekazać osobom, których dane przetwarza, informację o swojej tożsamości i swoich danych kontaktowych, celu przetwarzania danych, okresie przechowywania danych czy charakterze ich podania.

Art. 14 dotyczy pośredniego pozyskania danych od innego podmiotu, który jest już administratorem danych - np. od partnerów biznesowych lub z internetu. Oprócz informacji przewidzianych w art. 13, niezbędne jest też podanie dodatkowo informacji o kategoriach posiadanych danych i źródłach, z których pochodzą.

"Na bariery i utrudnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla najmniejszych przedsiębiorców wskazały prace Zespołu Roboczego ds. RODO funkcjonującego w ramach działającej przy Rzeczniku MŚP Rady Przedsiębiorców powołanej przez Rzecznika MŚP Adama Abramowicza" - podkreśliło biuro prasowe Rzecznika. Przypomniało również, że zbliża się dwuletni termin przedłożenia przez Komisję Europejską oceny i przeglądu RODO.

Mając na uwadze zbliżający się termin przedłożenia oceny i przeglądu RODO, zdaniem Rzecznika MŚP zasadnym jest zaprezentowanie na forum unijnym projektu całkowitego wyłączenia, a względnie jak najszerszych wyłączeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie obowiązków wynikających z RODO - podkreślono.

W komunikacie Rzecznika wskazano również, że w samym RODO „zachęca się instytucje i organy Unii, państwa członkowskie i ich organy nadzorcze, by stosując niniejsze rozporządzenie, uwzględniały szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw”. Natomiast podstawowa reguła interpretacyjna zawarta w RODO stanowi, że „prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności”.

W ocenie Rzecznika MŚP "powyższe mogłyby zostać ograniczone do obowiązku wywieszenia w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienia na stronie internetowej stosownych informacji".