Mali i średni przedsiębiorcy z problemami finansowymi będą mogli ubiegać się o pomoc państwa na ratowanie i restrukturyzację firmy. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii finalizuje prace nad ustawą, która ustali warunki i zasady jej udzielania. 

Wsparcie, na jakie będzie mogło liczyć przedsiębiorstwo stojące na skraju niewypłacalności, ma przyjąć formę pomocy finansowej (za jej przydzielanie odpowiedzialny będzie szef resortu przedsiębiorczości, chyba że zleci to innemu podmiotowi) lub ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej (w tej sprawie decyzję podejmie właściwy organ). Program umożliwi przekazywanie funduszy firmom bez każdorazowej notyfikacji Komisji Europejskiej i oczekiwania na jej decyzję, co uprości i przyspieszy całą procedurę. Obecnie na rozstrzygnięcie unijnych urzędników w sprawie pomocy indywidualnej na restrukturyzację czeka się średnio ok. 15 miesięcy.

Budżet całego projektu zaplanowano na 765 mln zł. Komisja Europejska już w 2016 r. wydała decyzję o zgodności proponowanych regulacji z unijnymi zasadami dotyczącymi przyznawania firmom pomocy publicznej. Rok temu z inicjatywy rządu uchwalono już nowelizację prawa restrukturyzacyjnego i kodeksu postępowania administracyjnego, która dostosowała polskie przepisy w tym zakresie do warunków postawionych przez Komisję w ramach postępowania notyfikacyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 149).
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu