Ja i pięciu moich kolegów tworzymy spółkę partnerską. Z uwagi na podjęcie działalności konkurencyjnej przez jednego ze wspólników (bez wymaganej umową spółki zgody pozostałych partnerów) zamierzamy podjąć uchwałę o pozbawieniu go prawa reprezentowania podmiotu. Jakie wymogi formalne muszą być spełnione, aby taka uchwała była ważna?
Pozbawienie wspólnika prawa reprezentacji spółki partnerskiej (dalej: sp.p.) – poza prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu oraz dobrowolnym ujęciem tego uprawnienia (czy to w pierwotnym tekście umowy, czy też w drodze jej zmiany na późniejszym etapie funkcjonowania spółki) – może nastąpić jedynie w drodze uchwały partnerów.
Wymogi wobec uchwały
Uchwała ta powinna odpowiadać następującym wymaganiom formalnym:
● jej podjęcie powinno nastąpić wyłącznie z ważnych powodów,
● do jej powzięcia konieczna jest większość 3/4 głosów,
● konieczne jest kworum określone na poziomie 2/3 ogólnej liczby wspólników (a nie osób uczestniczących w podjęciu uchwały).
Przy czym umowa spółki może przewidywać surowsze wymogi odnośnie do kworum i większości głosów. Nie może natomiast łagodzić ustawowych zasad. Samo podjęcie przedmiotowej uchwały wywołuje skutek wewnętrzny (czyli między partnerami), ale konieczne jest przy tym, aby wiadomość o jej powzięciu doszła do partnera, któremu ujęto w ten sposób prawo reprezentacji podmiotu. Natomiast na zewnątrz komentowana uchwała wywołuje skutek dopiero z chwilą jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Możliwość zaskarżenia
Wspólnik pozbawiony w drodze komentowanej uchwały prawa występowania w imieniu sp.p. może ją zaskarżyć w drodze powództwa o stwierdzenie jej nieważności. Podstawę prawną pozwu będzie wówczas stanowił art. 189 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) w związku z art. 58 par. 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). W jego uzasadnieniu może on zaś powołać się na brak ważnego powodu ujęcia mu owego uprawnienia albo/oraz niedochowanie warunków formalnych, tj. brak wymaganego kworum czy większości głosów. Omawiany pozew zawsze należy skierować do sądu okręgowego – najlepiej wydziału gospodarczego właściwego dla siedziby pozwanej spółki. Stała opłata od przedmiotowego pozwu wynosi zaś 2 tys. zł. Natomiast pozwaną zawsze jest spółka, a powodem ten wspólnik, którego – na podstawie ewentualnie nieważnej uchwały – pozbawiono prawa jej reprezentacji. [wzór 1]
WZÓR 1
Płock, 10 stycznia 2018 r.
Do Sądu Okręgowego X Wydział Gospodarczy w Łodzi
Powód:
Karolina Igrekowska –
partner spółki BIURO ART Paulina Iksińska i partnerzy – Architekci
ul. Kozia 3, 09-400 Płock
KRS: 0000011111
Pozwana:
Spółka BIURO ART Paulina Iksińska i Partnerzy – Architekci
ul. Kozia 3, 09-400 Płock
Opłata stała 2000 zł
POZEW O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W SPRAWIE POZBAWIENIA PARTNERA PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Działając w imieniu własnym jako wspólnik spółki BIURO ART Paulina Iksińska i partnerzy – Architekci z siedzibą w Płocku, załączając informację z 10 stycznia 2018 r. odpowiadającą aktualnemu odpisowi z KRS tej spółki, na podstawie art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 par. 1 k.c., wnoszę o:
1) stwierdzenie nieważności uchwały nr 4/2018 z 3 stycznia 2018 r. wspólników spółki BIURO ART Paulina Iksińska i partnerzy – Architekci z siedzibą w Płocku (adres: ul. Kozia 3, 09-400 Płock), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000011111 – w sprawie pozbawienia partnera Karoliny Igrekowskiej prawa reprezentowania spółki;
2) przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powódki;
3) zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych;
4) dopuszczenie, a następnie przeprowadzenie dowodu z następujących dokumentów:
umowa ww. spółki z 15 stycznia 2017 r. – na okoliczność zawarcia 15 stycznia 2017 r. umowy ww. spółki, a ponadto na okoliczność ustalenia, że powódka jest partnerem tej spółki, braku surowszych wymogów formalnych odnośnie do podejmowania uchwał w sprawie pozbawienia partnera prawa reprezentowania spółki niż wskazane w art. 96 par. 2 k.s.h., ponadto na okoliczność ustalenia, iż ogólna liczba wspólników pozwanej spółki wynosi sześć, a także na okoliczność ustalenia, iż umowa ww. spółki nie przewiduje obowiązku uzyskania zgody na podjęcie przez partnera działalności konkurencyjnej względem spółki,
– informacja z 10 stycznia 2018 r. odpowiadająca aktualnemu odpisowi z KRS ww. spółki – na okoliczność ustalenia, że powódka jest partnerem tej spółki, a ogólna liczba jej wspólników wynosi sześć,
– uchwała nr 4/2018 z 3 stycznia 2018 r. wspólników ww. spółki w sprawie pozbawienia partnera Karoliny Igrekowskiej prawa reprezentowania spółki – na okoliczność podjęcia przez wspólników ww. spółki przedmiotowej uchwały bez ważnego powodu, większością 3/4 głosów przy udziale 2/3 całkowitej liczby partnerów;
5) dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron – na okoliczności jak w pkt 4.
Stosownie do treści art. 187 par. 1 pkt 3 k.p.c. powódka informuje, że nie podjęła pozasądowej próby rozwiązania niniejszego sporu, ponieważ jedynym sposobem na wyeliminowanie zaskarżonej uchwały z obrotu prawnego jest stwierdzenie jej nieważności w prawomocnym wyroku wydanym w następstwie uwzględnienia przedmiotowego powództwa.
UZASADNIENIE
Umowa ww. spółki została zawarta 15 stycznia 2017 r.
Dowód: umowa ww. spółki z 15 stycznia 2017 r.
3 stycznia 2018 r. wspólnicy ww. spółki podjęli większością 3/4 głosów przy udziale 2/3 całkowitej liczby partnerów uchwałę nr 4/2018 w sprawie pozbawienia powódki prawa reprezentowania pozwanej spółki z powodu podjęcia przez nią działalności konkurencyjnej względem profilu zadaniowego ww. spółki polegającej na zawarciu – bez zgody pozostałych partnerów ww. spółki – umowy spółki WIZJA Karolina Igrekowska i Matylda Nowak spółka partnerska – Architekci z siedzibą w Toruniu. Tymczasem w umowie ww. spółki nie przewidziano wymogu uzyskania owej akceptacji. Nie zachodził zatem ważny powód do powzięcia zaskarżonej uchwały.
Dowód:
– ww. uchwała,
– umowa ww. spółki,
– informacja z 10 stycznia 2018 r. odpowiadająca aktualnemu odpisowi z KRS ww. spółki,
– przesłuchanie stron.
Przedmiotowa uchwała jest więc sprzeczna z treścią art. 96 par. 2 k.s.h., zgodnie z którym pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, uchwałą podjętą większością 3/4 głosów w obecności minimum 2/3 ogólnej liczby partnerów. Powyższe znajduje zastosowanie, gdy umowa danej spółki partnerskiej nie przewiduje surowszych wymogów formalnych odnośnie do przedmiotowej uchwały, a więc tak, jak w niniejszej sprawie.
Dowód:
– umowa ww. spółki.
Powódka jest partnerem, który na podstawie zaskarżonej uchwały został pozbawiony prawa reprezentowania ww. spółki. Ma ona zatem interes prawny w wytoczeniu przedmiotowego powództwa.
Dowód:
– umowa ww. spółki,
– informacja z 10 stycznia 2018 r. odpowiadająca aktualnemu odpisowi z KRS ww. spółki.
Z uwagi na powyższe, pozew jako uzasadniony, zasługuje na uwzględnienie.
W załączeniu:
– dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu,
– odpis pozwu,
– dokumenty z poz. „Dowód”.
.........................................
(Karolina Igrekowska)
Powody ważne, czyli jakie
Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.), jak również orzecznictwo, nie precyzują okoliczności stanowiących ważne powody do pozbawienia wspólnika prawa reprezentacji sp.p. Może je natomiast wskazywać umowa podmiotu. Takim powodem może być np. choroba psychiczna czy podjęcie przez partnera działalności konkurencyjnej względem spółki. Istnieje również ewentualność rozszerzenia owego umownego katalogu ważnych przyczyn, co pociąga za sobą oblig zmiany umowy sp.p. Nawet jednak gdy partnerzy określą w umowie ważne powody, to i tak sąd ma pełnię swobody w zakresie oceny, czy faktycznie one wystąpiły.
Odpowiadając zatem na pytanie czytelnika: przy założeniu, że podjęcie działalności konkurencyjnej przez jednego z partnerów bez wymaganej kontraktem podmiotu aprobaty pozostałych wspólników stanowi ważny powód do ujęcia mu prawa reprezentowania spółki, można doprowadzić do podjęcia stosownej uchwały. Przy czym – o ile nie ustanowiono surowszych regulacji umownych – dla jej ważności konieczne jest powzięcie jej większością 3/4 głosów przy udziale 2/3 całkowitej liczby wspólników. Zatem w opisywanej sytuacji w głosowaniu musi uczestniczyć minimum czterech z sześciu partnerów, a co najmniej trzech z nich powinno się opowiedzieć za pozbawieniem kolegi prawa reprezentowania spółki. [wzór 2]
ⒸⓅ
WZÓR 2
Uchwała nr 4/2018 wspólników spółki BIURO ART Paulina Iksińska i partnerzy – Architekci z siedzibą w Płocku z 3 stycznia 2018 r.
w sprawie pozbawienia partnera prawa reprezentowania spółki
§ 1
Wspólnicy ww. spółki, na podstawie art. 96 par. 2 k.s.h., pozbawiają partnera Karolinę Igrekowską prawa jej reprezentowania z powodu podjęcia przez nią działalności konkurencyjnej względem przedmiotu działalności ww. spółki polegającej na zawarciu – bez zgody pozostałych partnerów ww. spółki – umowy spółki WIZJA Karolina Igrekowska i Matylda Nowak spółka partnerska – Architekci z siedzibą w Toruniu.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3/4 głosów przy udziale 2/3 całkowitej liczby partnerów.
Podpisy partnerów:
.................................. – głos „za”
.................................. – głos „przeciw”
.................................. – głos „za”
.................................. – głos „za”
Podstawa prawna
Art. 30 par. 2 w zw. z art. 89, art. 96 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.).
Art. 58 par. 1 oraz art. 61 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
Art. 189 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).