Większość unijnych środków przeznaczonych na instrumenty finansowe województwo lubuskie zarezerwowało dla mikro-, małych i średnich firm.

Bank Gospodarstwa Krajowego ma do podzielenia między pośredników finansowych prawie 300 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pożyczki i inne instrumenty finansowe, oferowane na preferencyjnych zasadach. O kapitał u pośredników będą mogły ubiegać się podmioty działające na terenie województwa lubuskiego. Chodzi przede wszystkim o mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponad 90 proc. środków, pochodzących z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, przeznaczone zostanie na zwiększenie efektywności działania, rozwój i podniesienie konkurencyjności tej grupy przedsiębiorstw.

Pierwszymi pośrednikami finansowym w województwie lubuskim zostały Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze oraz konsorcjum ECDF S.A. i Mega Sonic S.A. W najbliższym czasie umowy z BGK podpiszą kolejni pośrednicy finansowi. W ofercie znalazły się na razie dwa rodzaje pożyczek: mała pożyczka i pożyczka duża.

Z pierwszego instrumentu skorzystać będą mogły przedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników, a ich roczne obroty są mniejsze niż równowartość 43 mln euro i/lub w tej kwocie zamykają się aktywa firmy. Maksymalna kwota pożyczki ustalona została na 500 tys. zł. Oprocentowanie ustalone zostało na 2,43 proc. rocznie, ale firmy na wczesnym etapie działalności, które istnieją nie dłużej niż dwa lata, mogą liczyć na preferencje. Dla nich odsetki wynosić będą 0,915 proc. Od przedsiębiorców nie będzie wymagany wkład własny, a pośrednik finansowy nie pobierze żadnych innych opłat i prowizji. Maksymalny okres kredytowania wynosi pięć lat, z możliwością zawieszenia spłaty na sześć miesięcy. O pieniądze mogą w szczególności ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zamierzają stworzyć nowe miejsca pracy dzięki wdrażaniu nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów i usług czy zakup maszyn lub innego sprzętu produkcyjnego. Konieczne będzie zabezpieczenie pożyczki, ale zakres dostępnych instrumentów, które takie zabezpieczenie mogą stanowić, jest szeroki. Może to być weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez pośrednika finansowego.

Kwota pożyczki dużej może wynosić od 0,5 do 2 mln zł. Podstawowe oprocentowanie ustalone zostało na 2,43 proc. Na preferencyjne warunki mogą liczyć firmy, które realizują przedsięwzięcia innowacyjne na poziomie regionu lub działają w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dla nich oprocentowanie wynosić będzie 1,83 proc. w skali roku. W przypadku pożyczek o wartości powyżej 1 mln zł, przynajmniej 10 proc. musi stanowić wkład własny przedsiębiorcy. Maksymalny okres kredytowania ustalony został na 10 lat, a karencja w spłacie zobowiązań może sięgnąć 12 miesięcy. Zakres możliwych do sfinansowania inwestycji jest taki sam, jak w przypadku małej pożyczki.

Niemal 20 mln zł BGK ma zarezerwowane na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej. Z tej puli środków możliwe będzie uzyskanie finansowania na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Pożyczyć będzie można od 10 tys. zł do 1 mln zł, nawet na 12 lat. Dokładne parametry tego instrumentu finansowego zostaną ustalone w najbliższym czasie.

Kolejne 7 mln zł przeznaczone zostanie na sfinansowanie pomysłów na własny biznes osób pozostających bez pracy, które ukończyły 29 lat. Będą mogły uzyskać do 100 tys. zł , maksymalnie na siedem lat. Także w tym przypadku dokładne warunki pożyczki nie zostały jeszcze określone.

Michał Wójcik
e-mail: dgp@infor.pl