Posłowie uchwalili nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Wchodzi ona w skład tzw. 100 zmian dla firm, które stanowią pierwszy etap realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W projekcie duży nacisk położono na przyspieszenie procedur administracyjnych oraz ograniczenie nadmiernego formalizmu. W rezultacie wprowadzono kilka nowych reguł postępowania administracyjnego.
Jedną z nich jest zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate), która ma na celu ograniczenie ryzyka obciążenia strony skutkami niejasności przepisów. Kolejna dotyczy z kolei rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony. Zgodnie z tą regułą jeżeli w rezultacie postępowania administracyjnego obywatel może stracić uprawnienia lub zostać obciążony konkretnym obowiązkiem, a istnieją wątpliwości co do stanu faktycznego, których nie można wyjaśnić, to powinny być one rozstrzygane na jego korzyść.
Inne z rozwiązań, które wprowadzi nowelizacja k.p.a., to milczące załatwienie sprawy. Polegać ono będzie na tym, że jeśli urząd w określonych kategoriach spraw nie wyda decyzji we wskazanym terminie, strona będzie mogła uznać, że organ odpowiedział na wniosek pozytywnie. Zmiana ma przyspieszyć i uprościć załatwianie spraw oraz stanowić alternatywę dla klasycznego modelu zakończenia postępowania administracyjnego decyzją.
Nowelizacja zmierza również do ograniczenia liczby zapadających w sprawach administracyjnych rozstrzygnięć kasatoryjnych, tj. uchylających decyzję i przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.
Z kolei z dużym entuzjazmem klubów i kół poselskich spotkała się zmiana, która zakłada szersze wykorzystanie w administracji metod polubownego rozwiązywania kwestii spornych w formie mediacji.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2017 r.
Etap legislacyjny
Projektem ustawy zajmie się Senat