15 proc. internautów deklaruje, że odwiedza strony i portale religijne, poszukując wiadomości o wydarzeniach lokalnej parafii lub wspólnocie oraz informacji z życia Kościoła - wynika z sondażu CBOS.

W opublikowanym w poniedziałek komunikacie z badań podano, że 85 osób korzystających z internetu nie interesuje się stronami i portalami religijnymi.

Respondenci, którzy nie odwiedzają religijnych witryn wskazują, że nie czują takiej potrzeby (46 proc.); nie interesują ich takie treści (34 proc.), nie mają czasu (33 proc.). 10 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie odwiedza takich witryn, ponieważ nie są osobami religijnymi.

Korzystający z religijnych witryn najczęściej deklarowali zainteresowanie informacjami o aktualnych wydarzeniach w lokalnej parafii lub wspólnocie (46 proc.) i wydarzeniami z życia Kościoła, do którego należą (36 proc.). Badani wymieniali również teksty religijne on-line (31 proc.). Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się strony umożliwiające dyskusję z innymi użytkownikami, np. fora i czaty religijne (6 proc.).

Sondaż pokazał, że płeć nie różnicuje istotnie korzystania z religijnych stron i portali: wśród kobiet taką aktywność deklarowało 16 proc., a wśród mężczyzn 14 proc.

Zainteresowanie tematyką religijną w sieci wykazywały osoby w wieku 45–54 lat (21 proc.), a także 25–34 lata (17 proc.); najmniej było internautów z przedziału wiekowego 35–44 lata (11 proc.) oraz powyżej 65 roku życia (12 proc.).

Najczęściej strony i portale religijne odwiedzały osoby z miast liczących między 100 a 499 tys. mieszkańców (21 proc.), mieszkańcy miast do 20 tys. (18 proc.) i osoby z miast powyżej 0,5 mln (17 proc.)

To istotna zmiana, bo w roku 2015 dominowali mieszkańcy wsi oraz miast liczących do 100 tys. mieszkańców. CBOS ocenia, że trudno stwierdzić, z czego ta zmiana wynika, jeżeli jednak taki trend utrzyma się, będzie to wskazywać na odwrócenie dotychczasowych tendencji.

Odsetek korzystających z portali religijnych rośnie wraz z poziomem wykształcenia respondentów: wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (po 8 proc.) deklarowało korzystanie z takich serwisów, podczas gdy wśród respondentów z wyższym wykształceniem – 21 proc., a średnim – 15 proc. Zdaniem CBOS, różnice te mogą być związane z posiadanymi kompetencjami cyfrowymi, ale także np. z czynnikami ekonomicznymi.

Analiza danych wskazuje, że nie zmienia się dodatnia korelacja pomiędzy deklarowaną częstością praktyk religijnych a korzystaniem z religijnych serwisów internetowych: w grupie najczęściej praktykujących (kilka razy w tygodniu) 65 proc. respondentów deklarowało korzystanie z takich stron i portali. Wśród osób biorących udział w praktykach religijnych raz w tygodniu odsetek ten wynosił 21 proc.

Niemal połowa (45 proc.) respondentów odwiedzających religijne strony i portale wskazywała, że działania te stanowią uzupełnienie ich aktywności religijnej poza siecią; 3 proc. przyznało, że jest to jedyna forma aktywności religijnej, jaką podejmują.

CBOS sygnalizuje, że warto podkreślić, iż w przypadku 20 proc. badanych w wieku 18–24 lat korzystanie z portali religijnych zastępowało im inne formy religijnej aktywności: odpowiedź tę wskazali wyłącznie najmłodsi respondenci. CBOS ocenia, że być może, ma to związek z rosnącym odsetkiem niepraktykującej młodzieży – dla części młodych ludzi religijne media stanowią atrakcyjną alternatywę dla praktyk instytucjonalnych, ponieważ nie wymagają specjalnego miejsca i czasu, a korzystanie z nich można również dostosowywać do własnych potrzeb.

W tegorocznym badaniu respondenci najczęściej nie wymieniali konkretnych adresów stron religijnych, które odwiedzają: nie pamiętali dokładnego adresu lub deklarowali, że znajdują materiały na interesujące ich tematy dzięki wyszukiwarce (38 proc.). 36 proc. badanych deklarowało odwiedzanie stron nieinstytucjonalnych, w tym mediów religijnych.

CBOS podaje, że respondenci tegorocznej edycji wielokrotnie częściej niż badani w latach ubiegłych wymieniali portal fronda.pl jako medium religijne, które znają i z którego korzystają. Wśród innych popularnych serwisów zainteresowanie budziły też portale: wiara.pl, deon.pl oraz radiomaryja.pl. Odwiedzanie witryn instytucji, np. lokalnej parafii, deklarowało 18 proc. respondentów, a więc o siedem punktów procentowych mniej niż w roku 2015.

Badanie przeprowadzono po raz trzeci, poprzednio w latach 2014 i 2015. Tegoroczne badanie zrealizowano metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo między 5 a 12 maja br. na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.