Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła Sejmowi, Senatowi i prezydentowi "Sprawozdanie z działalności za rok ubiegły" oraz "Informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji". Dokumenty te zostały także przesłane premierowi oraz przewodniczącym właściwych komisji izb parlamentu.

Sprawozdanie zawiera informacje o sposobie wykonania wszystkich ustawowych zadań KRRiT, przede wszystkim dotyczących postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych, organizowania i inicjowania współpracy międzynarodowej oraz wydawania na podstawie upoważnień ustawowych rozporządzeń jako wykonawczych aktów prawnych.
Jak czytamy w dokumencie, wydatki KRRiT wyniosły 20,5 miliona złotych, a z tytułu działalności instytucji dochody dla budżetu państwa wyniosły ponad 43 miliony złotych. To o blisko 80 procent więcej niż zakładano w ustawie budżetowej. Z kolei z tytułu opłat koncesyjnych wpływy wyniosły łącznie ponad 42,7 miliona złotych. Był to w całości dochód budżetu państwa.

Przewodniczący KRRiT wydał 9 decyzji o nałożeniu kar na nadawców w łącznej wysokości ponad 560 tysięcy złotych. Nadawcom publicznym KRRiT przekazała łącznie 650 milionów złotych. Nieco ponad 630 pochodziło z abonamentu, a blisko 20 z wpływów pozaabonamentowych. Telewizja Polska otrzymała ponad 282 miliony złotych, Polskie Radio - blisko 194 miliony złotych, a rozgłośnie regionalne Polskiego Radia - prawie 174 miliony złotych. Z kolei w "Informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji" zawarto analizę zjawisk na polskim rynku mediów audiowizualnych wraz z tłem międzynarodowym niektórych problemów. Do dwóch głównych dokumentów KRRiT załączyła aneks, w którym opisano pracę 19 spółek publicznej radiofonii i telewizji, a w szczególności realizowania przez nie planów programowych, wybranych obszarów technologicznych oraz wykorzystania środków abonamentowych i kosztów działalności misyjnej.

Równolegle ze sprawozdaniem, informacją i aneksem, KRRiT przedstawiała "Strategię Regulacyjną na lata 2014-2016". Dokument ten jest kontynuacją poprzedniej strategii, który określa główne obszary działań organu regulacyjnego w najbliższych latach i metody ich realizacji.
KRRiT zwraca uwagę, że "przedstawione dokumenty są komplementarne względem siebie i ukazują stan rynku audiowizualnego oraz wyzwania, jakie przed nim stoją wraz ze związanymi z tym problemami regulacyjnymi". Pełna treść dokumentów dostępna jest na stronie internetowej krrit.gov.pl.

Reklama