Zasady przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych są zgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sprawę przed trybunałem zainicjowała Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO zakwestionowała art. 36 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34 ze zm.). Pierwszy z przepisów określa, że w postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się w szczególności: stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami radiofonii i telewizji (jak choćby dostarczeniem informacji czy udostępnianiem dóbr kultury i sztuki); przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami; dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków masowego przekazu, a także możliwości dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu.

RPO zwrócił uwagę na zawarty w tym przepisie zwrot „w szczególności”. Zdaniem rzecznika, nie pozostawia to żadnej wątpliwości, że skoro "w postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się w szczególności" kryteria wymienione w przepisie, to o jej przyznaniu mogą decydować także i inne bliżej niezdefiniowane przez ustawodawcę przesłanki.