W projekcie Prawa komunikacji elektronicznej (PKE) znalazły się regulacje, które wywołały duży sprzeciw nadawców radiowych i telewizyjnych. Chodzi o zapis zmieniający ustawę o radiofonii i telewizji, a dotyczący czasu obowiązywania koncesji na nadawanie naziemne. Obecnie są one udzielane na 10 lat. Projekt opracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji stanowi jednak, że będzie to czas „nie dłuższy niż 10 lat”.
Zdaniem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów daje to zbyt dużą swobodę Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która przyznaje koncesje. Z kolei Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska zrzeszający firmy technologiczne podkreśla, że ten zapis nie wynika z Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE), którego wdrożeniem jest nowy kodeks. „Potrzeba zmiany okresu, na jaki przyznawana jest koncesja, nie jest również sygnalizowana przez uczestników rynku ani też odbiorców” – stwierdza IAB w uwagach przekazanych ministerstwu.
Według organizacji może to świadczyć „o woli projektodawcy sformułowania przepisu w taki sposób, aby możliwe było udzielenie koncesji na dowolnie krótki okres poniżej 10 lat, w skrajnym przypadku może on wynieść zaledwie kilka miesięcy”.
Resort cyfryzacji w projekcie uzasadniał ogólnikowo, że czas obowiązywania koncesji „powinien być elastyczny, umożliwiający dostosowanie okresu, na jaki wydana będzie koncesja, do udzielanych rezerwacji częstotliwości oraz przykładowo innych koncesji wydanych wcześniej”.
Teraz jednak łagodzi stanowisko w tej sprawie. „Na skutek zgłoszonych uwag rozważamy doprecyzowanie tego przepisu, aby bliżej oddawał nasze intencje i wskazywał, w jakich ściśle określonych przypadkach okres, na jaki wydawana jest koncesja, może być krótszy niż 10 lat” – informuje nas ministerstwo. Po takiej poprawce nie byłoby już mowy o dowolności decyzji KRRiT.
Kwestia koncesji była jedną z wielu uwag do PKE – wszystkie zajmują ok. 2 tys. stron. „Rozpoczęliśmy już analizę nadesłanych stanowisk, jednak ze względu na ich liczbę i szczegółowość mamy świadomość, że proces ten wymagać będzie czasu” – zastrzega resort cyfryzacji. Podkreśla, że przy wprowadzaniu zmian w projekcie będzie się kierować „koniecznością zapewnienia przejrzystości regulacji” i ogólnymi celami kodeksu, jak „stymulowanie konkurencji i zwiększenie inwestycji w sieci 5G i sieci o bardzo dużej przepustowości, zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, bezpieczeństwa sieci i usług, efektywnego wykorzystania częstotliwości radiowych”.
PKE powinien wejść w życie najpóźniej 21 grudnia br.