Rozmowa ze Stanisławem Wójcikiem, prezesem Zarządu Strunobet-Migacz Sp. z o.o.

Jesteście Państwo znaczącym w kraju producentem m.in. żerdzi strunobetonowych i słupów oświetleniowych dla sektora energetycznego i kolei. Jak duży udział rynkowy firma ma w tych segmentach i czym wyróżnia się w branży?

Jako Strunobet-Migacz na trwale wpisaliśmy się w polski rynek dostawców urządzeń i elementów systemu dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, będąc niekwestionowanym, wieloletnim liderem w produkcji strunobetonowych żerdzi wykorzystywanych w infrastrukturze energetycznej, przemysłowej i komunalnej. Jednocześnie jesteśmy czołowym dostawcą nasłupowych stacji transformatorowych, stanowisk słupowych średniego i niskiego napięcia, obudów oraz kompletnych stacji średniego napięcia dla szerokiej gamy odbiorców w kraju i za granicą.

Ofertę kierujemy do czterech segmentów rynkowych czyli: energetyki zawodowej, odnawialnych źródeł energii, energetyki przemysłowej i telekomunikacji oraz infrastruktury drogowo-kolejowej. Szacujemy, że naszymi wyrobami pokrywamy znaczną część rocznego zapotrzebowania sektora energetycznego kolei. Co nas wyróżnia? Bezdyskusyjnie jest to jakość.

W jaki sposób w Strunobecie są realizowane cele jakościowe? Nad czym firma pracuje i w co inwestuje, aby podnosić standardy swoich wyrobów?

ikona lupy />
Fot. materiały prasowe

Ciągła praca nad dochowaniem wyznaczonych norm stała się naszym najważniejszym celem biznesowym. Zakładamy, że zadowolony z naszych wyrobów klient będzie do nas wracał i na tym głównie budujemy strategię, nie zapominając oczywiście o analizowaniu potencjału nowych rynków, poszukiwaniu kolejnych rozwiązań produktowych i technologicznych.

W celu zapewnienia najwyższej jakości, w każdym z trzech naszych zakładów produkcyjnych funkcjonują laboratoria, w których wykonujemy codziennie badania i próby, sprawdzając skład betonu i jego wytrzymałość oraz oceniając surowce i materiały używane do produkcji.

Na bieżąco sprawdzamy też parametry naszych wyrobów gotowych, tj. geometrię, kształt, badamy grubość powłoki betonu nad zbrojeniem, przeprowadzamy próby zamrażania i nasiąkliwości. Ściśle przestrzegamy i kontrolujemy prawidłowość oznaczeń identyfikujących nasze wyroby. Ich poziom jakości jest najwyższy na rynku, ale nieustannie pracujemy nad tym, aby go utrzymać, a nawet podnosić, dlatego też współpracujemy w tym zakresie z laboratoriami zewnętrznymi i jednostkami naukowymi.

Dynamiczny rozwój Strunobetu jest odpowiedzią m.in. na duże zapotrzebowanie w infrastrukturę energetyczną, w związku z inwestycjami w zakresie budowy i modernizacji trakcji kolejowych w Polsce. Jakie wyzwania w tym zakresie stoją obecnie przed Państwa firmą?

Nasza sprzedaż dla segmentu kolejowego stanowi około 25 proc. obrotu firmy. Od lat z sukcesem dostarczamy konstrukcje wsporcze typu ETG i ETGw wraz z osprzętem dla potrzeb modernizacji sieci trakcyjnej. Wyzwaniem był sposób ich posadowienia. Podjęliśmy decyzję inwestycyjną i od 2020 r. produkujemy i dostarczamy w komplecie prefabrykowane pale fundamentowe. Pełnią one funkcję wsporczą do posadawiania na nich słupów i bramek sieci trakcyjnej.

Należy pamiętać, że modernizacja kolei to nie tylko trakcja, dostarczamy elementy betonowe do przejazdów kolejowych na które uzyskaliśmy w 2022 r. wymagane przez PKP PLK S.A. certyfikaty i dopuszczenia. Zapewniamy również wyroby na potrzeby budowy i unowocześniania kolejowych linii nietrakcyjnych LPN, tj. słupy wirowane typu E wraz z osprzętem, żelbetowe elementy ustojowe, kontenerowe i nasłupowe stacje transformatorowe.

Pragnę zwrócić uwagę, że w tym obszarze bardzo często wymagana jest instalacji pod klucz. Współpracujemy z partnerami biznesowymi oraz z projektantami odpowiedzialnymi za integrację aparatury z naszymi konstrukcjami. Staramy się aktywnie uczestniczyć w końcowych instalacjach i uruchomieniach.

Jak Pan ocenia potencjał dużych, krajowych inwestycji szynowych i energetycznych, jak intermodalne Rail Carpatia, Rail Baltica, linie kolejowe do Centralnego Portu Komunikacyjnego, z Katowic na lotnisko w Pyrzowicach, czy inwestycje tramwajowe w miastach? Gdzie upatrują Państwo trudności w zakresie w realizacji tych inwestycji. Jak duży udział w realizacji tych inwestycji ma Strunobet-Migacz?

Generalnie, jako niekwestionowany lider w produkcji jednego z elementów sieci dystrybucyjnych średniego napięcia czyli słupów wykonywanych w technologii żerdzi strunobetonowych oraz znaczący dostawca stacji transformatorowych zapewniam, że nasze produkty mogą być wykorzystane przy realizacji każdej z tych inwestycji. Oczywiście już w chwili obecnej uczestniczymy w pracach koncepcyjnych i projektowych.

Mam nadzieję, że wysiłek wkładany przez naszych specjalistów i przedstawicieli handlowych dziś, zaowocuje przyszłymi kontraktami na dostawy, może częściowe realizacje.

W dobie rozwoju rozproszonej energii, jest obecnie duże zapotrzebowanie w rozwój infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej oraz budowy nowych przyłączy. Inwestycje w energię odnawialną, plany budowy farm wiatrowych na Bałtyku, nowe bloki energetyczne, czy wreszcie projekt pierwszej polskiej elektrowni atomowej, będą wymagały realizacji szeregu inwestycji w zakresie infrastruktury przesyłowej. Jak Państwo oceniają te projekty i swój potencjał w ich realizacji?

Szczegółowe analizy rynku, które prowadzimy, jasno wskazują na znaczący wzrost zapotrzebowania na elementy infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii. Jest to związane z jednej strony z budową nowych przyłączy dla źródeł odnawialnych, ale też postępującej zamianie istniejących linii napowietrznych w obszarach miejskich na linie kablowe, wymagające ustawienia nowych stacji transformatorowych oraz złącz średnich napięć.

Nasza firma, będąc znaczącym producentem elementów systemu energetycznego, od pewnego czasu obserwuje zwiększony popyt na nie. Uniwersalna technologia wykonania i elastyczność pozwala nam optymistycznie podchodzić do bieżących realizacji, optymalizować produkcję oraz z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Obok tych optymistycznych analiz, mamy świadomość wielu zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji gospodarczej, tj. wysokiej inflacji, galopujących cen prądu, paliw i gazu. To wszystko budzi pewien niepokój i ogranicza szeroko pojęte planowanie w dłuższym okresie.

A które ze zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji własnych miały dla Państwa szczególne znaczenie?

ikona lupy />
Fot. materiały prasowe

Wszystkie prace, które realizujemy, są poprzedzone wnikliwą analizą naszych możliwości projektowo-technologicznych oraz badaniem rynku pod kątem potrzeb. Zatem każda z inwestycji ma dla nas duże znaczenie, ale chciałbym zwrócić uwagę na trzy z nich.

Pierwsza, to uruchomienie produkcji pali fundamentowych, co dało nam możliwość oferowania dla potrzeb trakcji kolejowej zestawu osprzęt-słup-fundament. Zostało to bardzo pozytywnie odebrane przez klientów, oczekujących kompleksowości.

Kolejną z inwestycji było opracowanie technologii i uruchomienie innowacyjnej produkcji żerdzi kompozytowych. Otworzyło nam to rynek nowoczesnych systemów oświetleniowych i monitoringu przemysłowego. Żerdzie kompozytowe, po pozytywnej akceptacji przez PKP PLK S.A., stanowią również uzupełnienie naszej oferty dla kolejnictwa, szeroko wykorzystywaną przy budowie oświetlenia obiektów kolejowych.

Ostatni z projektów, na który chciałbym zwrócić uwagę, dotyczy opracowanej wspólnie z Energoprojektem Kraków, nowatorskiej konstrukcji słupa wirowanego dla jedno- i dwutorowych linii 110 kV. Obecnie pracujemy nad poszerzeniem naszej oferty w tym zakresie.

Na co Strunobet-Migacz stawia główny nacisk w prowadzeniu działalności, w dążeniu do sukcesu, do osiągania postawionych celów?

Główny nacisk kładziemy na jakość i innowacyjność. Daje nam to pewność pozytywnego postrzegania przez rynek, który nas za to ceni i chce współpracować, dając tym samym możliwość dalszego rozwoju. Stawiamy na zwiększanie kompleksowości oferty poprzez współpracę z producentami aparatury elektrotechnicznej projektantami i firmami wykonawczymi.

Poprzez świadomie prowadzone działania marketingowe staramy się docierać do coraz szerszego grona odbiorców na rynku krajowym i zagranicznym, ale także coraz mocniej akcentujemy naszą obecność w środowiskach lokalnych, gdzie są nasze zakłady produkcyjne, czyli w Lewinie Brzeskim, Kuzkach k. Włoszczowy i Grzybowie.

Rozmawiała Joanna Chrustek